Яндекс.Погода

SÖWDA KANUN TERTIBI

SÖWDA KANUN TERTIBI

abuna new

otel reklama

ruhabat

ruhabat

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar 

GIŇIŞLEÝIŇ
8852 0 Add

«Xeimtextil — 2021» maý aýynda geçiriler

«Xeimtextil» — dünýäniň iň uly öý dokma önümleriniň ýarmarkasy bolup, ol her ýyl dünýä ýurtlaryny Germaniýanyň Frankfurt şäherinde ýerleşýän

GIŇIŞLEÝIŇ
3 0 Add

Ekologiýa we adam saglygyna zyýansyz önümler öndürilýär...

2017-nji ýylda işe başlan «Ýedidogan» haryt nyşanly hususy kärhanasynynyň öndürýän önümleri daşky gurşawy goramak babatda

GIŇIŞLEÝIŇ
13 0 Add

Baýramçylyk söwdalary gyzyşýar

Paýtagtymyzyň iň bir gelim-gidimli söwda nokatlarynyň biri bolan «Gülüstan» döwlet söwda merkezinde gurnalan göçme söwda

GIŇIŞLEÝIŇ
28 0 Add

«2020-nji ýylyň iň oňat söwda kärhanasy» atly bäsleşigiň jemleri jemlenildi

11-nji dekabrda Söwda toplumynyň binasynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň we Türkmenistanyň

GIŇIŞLEÝIŇ
70 0 Add

Halkara sergi – ösüşleriň beýany

1-nji dekabrda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler

GIŇIŞLEÝIŇ
41 0 Add

Düzgün-tertip berk berjaý edilmeli

24 -nji noýabrda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň

GIŇIŞLEÝIŇ
36 0 Add

Sanly ykdysadyýetde salgyt-hukuk gatnaşyklarynyň mehanizmini kämilleşdirmek

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda san¬ly ykdysadyýeti ösdür...

giňişleýiň
132 0 Add

Saglyk — baýlyk

Döwletimizde halkymyzyň saglygyny goramakda giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Dünýä ülňülerine laýyk ...

giňişleýiň
88 0 Add

Türkmenistanda ilkinji...

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda senagaty we ýerli önümçiligi ösdürmek üçin uly işle...

giňişleýiň
89 0 Add

Paýtagtymyzda dokma önümlerini satýan täze dükanlar açyldy

Ýurdumyzda ýerli dokma önümlerine bolan isleg barha ýokarlanýar. Munuň şeýledigine Türkmenistanyň Dokma s...

giňişleýiň
95 0 Add

Talyp ýaşlaryň arasynda duşuşyk geçirildi

8-nji sentýabrda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Başlangyç hünär ok...

giňişleýiň
111 0 Add

«Ter önüm»-den täzelik: gawun çipsiler

Bu günki gün «Ter önüm» hojalyk jemgyýeti paýtagtymyzyň sebitindäki iri söwda dükanlaryny, bazarlaryny, r...

giňişleýiň
113 0 Add

«Aýdyň gijeler»-iň telewizorlarynyň hyrydary köp

«Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti şu ýyl «Smart TV» platformaly hem-de «IP-týunerli» telewizorlary öndüri...

giňişleýiň
283 0 Add

Поделиться в соцсетях

Получать Рассылку

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd