Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

«Rivian Au­to­mo­tive» köp­çü­lik­le­ýin ba­za­ra çyk­dy

Dün­ýä bel­li elekt­rik ulag kom­pa­ni­ýa­sy «Rivian Au­to­mo­tive» ge­çen hep­de köp­çü­lik­le­ýin ba­za­ra çyk­dy. «Rivian» ulag­la­ryn­da kom­pa­ni­ýa­nyň mö­hüm ba­zar pa­ýy­na bil bag­la­ma­gy üçin giň müm­kin­çi­li­gi bar. Hä­zir­ki wagt­da kom­pa­ni­ýa­nyň ma­ýa go­ýu­my ABŞ-nyň 120 mil­liard dol­la­ryn­dan geç­ýär. Bi­ler­men­le­riň çak­la­ma­la­ry­na gö­rä, «Rivian» «Ama­zon»-dan sar­gyt alyp, hat­da aý­ra­tyn üp­jün edi­ji bo­lup hem bi­ler. Ge­çen hep­de­dä­ki bir­ža söw­da­la­ryn­da kom­pa­ni­ýa­nyň her bir […]

Bazar-dükanlarymyz halkyň hyzmatynda

Bi­ziň gün­de­lik dur­muş­da iň esa­sy köp bar­ýan ýer­le­ri­mi­ziň bi­ri-de ba­zar­lar­dyr. «Ba­za­ra bar-da, bag­ty­ňy sy­na» diý­li­şi ýa­ly, ge­rek za­dy­ňy be­re­ket­li ak ba­zar­dan saý­lap al­ma­gam ýakymly. Ba­zar­la­ry­myz­da is­län önü­miň en­çe­me gör­nü­şi­niň bol­ma­gy-da azyk bol­çu­ly­gy­nyň su­but­na­ma­sy­dyr. Mil­li Li­de­ri­miz söw­da ul­ga­my­nyň öňün­de dur­ýan mö­hüm we­zi­pe­le­riň ýur­du­myz­da ön­dü­ril­ýän önüm­le­riň ýe­ter­lik möç­be­rin­den ar­tyk bö­le­gi­ni eks­por­ta iber­mek­den, ba­zar­la­ryň işin­de saz­la­şyk­ly­ly­gyň üp­jün edil­me­gi­ni […]

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Şweýsariýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystan Yslam Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen ýangyç mazutyny, uçar hem-de yşyk kerosinini, gidroarassalanan dizel ýangyjyny satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Şweýsariýa […]

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

23-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçeni kabul etdi. Diplomat duşuşmaga wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň mähirli salamyny hem-de tutuş türkmen halkyna iberen iň oňat arzuwlaryny ýetirdi. Ilçi Hytaýyň Hökümetiniň dünýä ykdysadyýeti üçin häzirki çylşyrymly döwürde durmuş-ykdysady taýdan […]

24-nji oktýabr — Birleşen Milletler Guramasynyň güni

Her ýy­lyň 24-nji okt­ýab­ryn­da dün­ýä jem­gy­ýetçi­li­gi Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň gü­nü­ni bel­le­ýär. Bu şan­ly se­ne 1948-nji ýy­lyň 24-nji oktýabryndan bäri bellenilip gelinýär. Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň esa­sy we­zi­pe­si, hemme­ler üçin asu­da, howp­suz we aba­dan gel­je­giň ha­ty­ra­syna hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy­ny gol­da­mak we pug­ta­lan­dyrmak ba­ra­da­ky ça­gy­ryş­dan yba­rat­dyr. Gu­ra­ma­nyň esa­sy ýö­rel­ge­le­ri döw­let­le­riň özyg­ty­ýar­ly deň­li­gi, ola­ryň içer­ki iş­le­ri­ne go­şul­maz­lyk, da­wa­la­ry pa­ra­hat­çy­lyk­ly ýol­lar […]

Balkan welaýatynda Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň täze binasy dabaraly açyldy

23-nji oktýabrda Balkan welaýatynyň merkezinde Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň täze binasynyň ulanylmaga berilmegi mynasybetli dabara boldy. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Balkan welaýatyna gözegçilik edýän orunbasary S.Berdimuhamedow, Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlary, welaýatyň, Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň, degişli düzümleriň, kärhanalaryň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, hormatly ýaşulular, gurluşykçylar, medeniýet we sungat işgärleri gatnaşdylar. Wise-premýer S.Berdimuhamedow […]

Geçen hepdäniň birža söwdalary

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda geleşikleriň 12-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Russiýa Federasiýasyndan, Türkiýeden, Täjigistandan, Irlandiýadan gelen işewürler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini satyn aldylar. Şeýle-de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň dokma toplumlarynda öndürilen dürli görnüşli nah ýüplügi satyldy. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 2 million 391 müň 285 dollaryndan […]

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI KHDR-IŇ BAŞTUTANYNY ÝURDUŇ DÖREDILEN GÜNI BILEN GUTLADY

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň Döwlet işleri boýunça Başlygy Kim Çen Yna milli baýram — ýurduň döredilen güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutanymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, KHDR-iň Döwlet işleri boýunça Başlygyna berk jan saglyk, bagtyýarlyk, ýurduň […]

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI TÄJIGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINI ÝURDUŇ GARAŞSYZLYGYNYŇ 30 ÝYLLYGY BILEN GUTLADY

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmona we ähli täjik halkyna Täjigistan Respublikasynyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutanymyz Gutlagynda Täjigistan Respublikasynyň Garaşsyzlyk ýyllary içinde syýasy, ykdysady hem-de durmuş ugurlarynda gazanan üstünlikleriniň guwandyryjydygyny, şu döwrüň içinde ýurduň […]

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI «ÝAŇLAN, DIÝARYM» TELEBÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJILERINI SYLAGLADY

Türkmenistanyň Prezidentiniň edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşigine ýurdumyzyň welaýatlaryndan, Aşgabat şäherinden ýaş aýdymçylar gatnaşyp, öz aralarynda bäsleşdiler. Şunlukda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň […]