Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Finlýandiýa Respublikasynyň Prezidenti türkmen kärdeşini gutlady

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Size Finlýandiýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy hem-de Siziň ýurduňyza we halkyňyza abadançylyk, gülläp ösüş baradaky iň gowy arzuwlarymy beýan etmek isleýärin. Siziň Alyhezretiňiz, tüýs ýürekden hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň! Sauli Niinistýo,Finlýandiýa Respublikasynyň Prezidenti.

Ilham Aliýew Türkmenistanyň Prezidentini diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlady

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç! Şu ýyl biz şanly senäni — Azerbaýjan Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyny belleýäris. Sizi bu möhüm waka mynasybetli tüýs ýürekden gutlap, Size hem-de Türkmenistanyň doganlyk halkyna iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin. Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklar taryhyň dowamynda dostlukda ýaşan […]

«EKSPO-2020»-däki Türkmenistanyň milli pawilýony ýene-de 5 ýyl möhletiň dowamynda ulanylar

«EKSPO-2020» sergisinde Dubaý şäherinde gurlan Türkmenistanyň milli pawilýonynyň binasy halkara sergileri geçirmek maksady bilen ulanylar. Bu barada 11-nji iýunda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde söwda toplumyna gözegçilik edýän Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew hormatly Prezidentimize beren hasabatynda aýtdy. Bütindünýä sergisiniň 2022-nji ýylyň 31-nji martynda öz işini tamamlandygy sebäpli Dubaýdaky guramaçylyk komiteti şol Milli pawilýonyň binasyny ýene-de […]

Türkmen biržasynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Gazagystandan, Türkiýeden, Owganystandan we Gyrgyz Respublikasyndan gelen telekeçiler Türk-menbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, suwuklandyrylan gazy we awiakerosini satyn aldylar. Şeýle-de Dokma senagaty ministrliginiň dokma toplumlarynda öndürilen dürli görnüşli dokma önümleri we nah ýüplügi satyldy. Geleşikleriň jemi bahasy […]

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň paýtagtyna bardy

Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna resmi sapar bilen ugrady. Bu barada TDH habar berýär.Birnäçe sagatdan soňra hormatly Prezidentimiziň uçary Moskwanyň «Wnukowo-2» Halkara howa menziline gondy. Bu ýerde belent mertebeli myhmanyň gelmegi mynasybetli Türkmenistanyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Döwlet baýdaklary galdyryldy, Hormat garawuly nyzama düzüldi. Howa menzilinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy resmi adamlar […]

Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasyna resmi sapary başlady

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna resmi sapary başlady. Bu barada TDH habar berýär.Ýurdumyz döwlet Garaşsyzlygyny alan ilkinji günlerinden bäri Russiýa Federasiýasy bilen syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň hemmetaraplaýyn pugtalandyrylmagyny daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň hatarynda goýdy.Häzirki döwürde Türkmenistan we Russiýa Federasiýasy köpasyrlyk dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk däplerine ygrarlydyklaryny görkezmek bilen, döwletara gatnaşyklarynyň milli […]

Türkmenistanyň Prezidenti Gresiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Gresiýa Respublikasynyň Prezidenti hanym Katerina Sakellaropula we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Gresiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Bu barada TDH habar berýär.Döwlet Baştutanymyz iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň, birek-birege […]

Türkmenistanyň Prezidenti Finlýandiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Finlýandiýanyň Prezidenti Sauli Wýaýnýamýo Niýnistýo we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Finlýandiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýollady. Bu barada TDH habar berýär.Döwlet Baştutanymyz iki döwletiň arasyndaky gatnaşyklaryň, birek-birege hormat […]

Türkmenistanyň Prezidenti Portugaliýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Portugaliýa Respublikasynyň Prezidenti Marselo Rebelo de Souza we ýurduň ähli halkyna milli baýram—Portugaliýanyň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Bu barada TDH habar berýär.Döwlet Baştutanymyz mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Marselo Rebelo de Souza berk jan saglyk, bagtyýarlyk hem-de rowaçlyk, Portugaliýa Respublikasynyň halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de ösüş we […]

2022-nji ýylyň maýy: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp

Geçen aýyň köp sanly halkara derejedäki çäreleri — syýasy geňeşmeler, işewür gepleşikler, forumlardyr sergiler ynanyşmak, deňhukuklylyk, özara bähbitlilik ýörelgelerine esaslanýan köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşmak üçin meýdança bolmak bilen, ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň bu ugurda alyp baran işlerini aýdyňlygy bilen açyp görkezdi. Muňa hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň daşary syýasatyny durmuşa geçirmek […]