Ykdysadyýet

Aşgabatda ýokary derejeli türkmen-rus gepleşikleri geçirildi

Şu gün Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustin Türkmenistana resmi saparynyň ikinji gününde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen gepleşikleri geçirdi. Ir bilen Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň «Baky şöhrat» ýadygärligine gül desselerini goýdy. Soňra Russiýanyň premýer-ministri Mihail Mişustin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň […]

Ykdysadyýet

Arkadag şäherinde Ahal welaýatynyň Baş metjidiniň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi

Şu gün Arkadag şäherinde Ahal welaýatynyň Baş metjidiniň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi. Metjidiň düýbüni tutulyş dabarasyna Türkmenistanyň il sylagly hormatly ýaşulylary bilen birlikde, şu günler Aşgabatda iş sapary bilen bolýan Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow, musulman daşary ýurtlaryň Aşgabatda işleýän ilçileri, ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň agzalary, ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň häkimleri, […]

Ykdysadyýet

Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň Türkmenistana sapary başlandy

2023-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustiniň Türkmenistana ikigünlik sapary başlandy. Düýn Russiýa Federasiýasynyň Premýer-ministri türkmen-rus işewürlik maslahatynyň plenar mejlisine gatnaşar. Forumyň jemleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalara gol çekilmegi hem-de Türkmenistanyň we Russiýanyň işewür toparlarynyň wekilleriniň köp sanly ikitaraplaýyn duşuşyklary meýilleşdirilýär. Şeýle-de, saparyň çäklerinde Mihail Mişustin ýokary derejedäki gepleşikleri geçirer. Duşuşyklaryň barşynda türkmen-rus […]

Ykdysadyýet

Türkmen-tatar gatnaşyklaryny işjeňleşdirmegiň geljekki ugurlary maslahatlaşyldy

Düýn Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen geçiren duşuşygynyň dowamynda türkmen-tatar gatnaşyklarynyň dürli ugurlar boýunça ösüşiniň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Myhman mähirli kabul edilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Gahryman Arkadagymyza Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň mähirli salamyny ýetirdi. Türkmen-tatar […]

Ykdysadyýet

Howply önümçilik desgalarynyň howpsuz ulanylmagynyň üpjün etmek üçin çäreler kesgitlenildi

«Howply önümçilik desgalarynyň senagat howpsuzlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 2-nji we 11-nji maddalaryny ýerine ýetirmek hem-de howply önümçilik desgalarynyň howpsuz ulanylmagyny üpjün etmek, howply önümçilik desgalarynda heläkçilikleriň öňüni almak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, howply önümçilik desgalaryny Howply önümçilik desgalarynyň döwlet sanawynda bellige almagyň tertibi; howply önümçilik desgasynda heläkçilikleri çäklendirmek we olaryň […]

Ykdysadyýet

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

9-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň sebitlerinde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Häkim şu günler welaýatyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan oba hojalyk […]

Ykdysadyýet

«Türkmen atlary» döwlet birleşigine «Röwşen» hususy kärhanasy bilen goşmaça ylalaşyk baglaşmaga ygtyýar berildi

Ýurdumyzyň atçylyk sport toplumlarynda guralýan atly sport bäsleşiklerini we at çapyşyklaryny talabalaýyk geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, «Türkmen atlary» döwlet birleşigine «Daşoguz atçylyk sport toplumynyň çapuw ýodasynyň durkuny täzelemek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 23-nji iýulynda çykaran 195-nji Kararyna laýyklykda, Daşoguz atçylyk sport toplumynyň çapuw ýodasynyň durkuny täzelemek we oňa […]

Ykdysadyýet

Türkmenistan we Hytaý gaz pudagynda bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegi çaltlandyrarlar

Türkmenistanyň we Hytaýyň hökümetleri «Türkmenistan-Hytaý» gaz geçirijisiniň D şahasynyň gurluşygy boýunça, «Galkynyş» gaz ýatagynyň senagat taýdan işlenilmegi boýunça taslamalaryň we gaz pudagyndaky beýleki bilelikdäki başlangyçlaryň durmuşa geçirilmegini çaltlandyrarlar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we HHR-nyň başlygy Si Szinpiniň ýokary derejedäki gepleşikleriniň netijesi boýunça bilelikdäki beýannamasynda aýdylýar . Şeýle hem taraplar mundan beýläk nebit-gaz ugrunda […]

Ykdysadyýet

2023-nji ýylda aspirantura, doktorantura we kliniki ordinatura kabul ediljekleriň sany tassyklanyldy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleri ylmy taýdan esaslandyrmak, ýurdumyzyň ykdysadyýetine, ylym-bilim, lukmançylyk we medeniýet ulgamlaryna ylmyň gazananlaryny ornaşdyrmak, halkymyzyň taryhyny, medeniýetini, sungatyny, dilini, edebiýatyny ylmy esasda öwrenmek hem-de ýokary derejeli hünärmenleri we ylmy işgärleri taýýarlamak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2023-nji ýylda ylmyň ugurlary boýunça […]

Ykdysadyýet

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistanyň Premýer-ministrine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modä ejesi Hiraben Modiniň aradan çykandygy zerarly gynanç hatyny iberdi. Döwlet Baştutanymyz şu agyr pursatda Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministrine we onuň maşgala agzalaryna ýürekden duýgudaşlygyny bildirdi hem-de medet beriji sözlerini beýan etdi. Bu barada TDH habar berýär.

tm_TMTürkmençe