Ykdysadyýet

Birža söwdalary

Da­şa­ry ýurt wal­ýu­ta­sy­na Gonkongdan, Ow­ga­nys­tan­dan, Tür­ki­ýe­den, BAE-den we Azerbaýjandan ge­len te­le­ke­çi­ler Türk­men­ba­şy­da­ky ne­bi­ti gaý­ta­dan iş­le­ýän za­wod­lar top­lu­myn­da ön­dü­ri­len suwuklandyrylan gazy, aras­sa­la­nan di­zel ýan­gy­jy­ny we gö­ni iş­le­nen ben­zi­ni sa­tyn al­dy­lar. Şol san­da Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­niň dok­ma top­lum­la­ryn­da ön­dü­ri­len dür­li gör­nüş­li dok­ma önüm­le­ri sa­tyl­dy. Ge­le­şik­le­riň je­mi ba­ha­sy ABŞ-nyň 38 mil­lion 781 müň 610 dol­la­ry­na deň bol­dy. Ma­nat […]

Ykdysadyýet

Türkmenistanda «ak altyn» kerwenine badalga berildi

Ýurdumyzda möhüm oba hojalyk çäresi — pagta ýygymy möwsümi başlandy. Ministrler Kabinetiniň 2-nji sentýabrda geçirilen mejlisinde tassyklanan tertibe laýyklykda, Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda 7-nji sentýabrda pagta ýygymyna girişildi. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, Daşoguz welaýatynda pagta ýygymy 14-nji sentýabrda başlanar. Pagta ýygymy möwsüminiň döwlet Baştutanymyzyň ak pata bermegi bilen, hormatly ýaşulular tarapyndan başynyň başlanmagy türkmen […]

Ykdysadyýet

Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine badalga berildi

2-nji sentýabrda Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine girişildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen, bu möhüm oba hojalyk möwsümi ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda birbada badalga aldy. Bu barada TDH habar berýär. Döwlet Baştutanymyzyň 26-njy awgustda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde belleýşi ýaly, bugdaýyň bol hasylynyň ýetişdirilmegi halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde uly ähmiýete […]

Ykdysadyýet

TDHÇMB-nyň söwda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 5 million 475 müň dollaryna barabar boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini, Türkiýäniň we Owganystanyň telekeçileri bolsa, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen suwuklandyrylan gazy satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 5 million 475 müň dollaryna barabar boldy. […]

Ykdysadyýet

Söwda ulgamynyň işiniň kämilleşdirilmegi haryt bolçulygyny üpjün etmegiň esasy şertidir

Halkara söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilişini artdyrmak, ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak, sanly ulgam arkaly ilata edilýän söwda hyzmatlaryny kämilleşdirmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň söwda toplumynyň öňünde goýan esasy wezipeleridir. Söwda ulgamy islendik önümçilik işiniň ahyrky netijesidir. Şeýlelikde, onuň ösüşiniň derejesi, işiň, harytlaryň we hyzmatlaryň giň gerimi, köpdürlüligi diňe bir […]

Ykdysadyýet

Tamamlanan hepde söwdanyň ýokarlanýandygy bilen tapawutlandy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Owganystanyň, Şweýsariýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň we Özbegistanyň işewürleri arassalanan benzini, gidroarassalanan dizel ýangyjyny, awtobenzini we uçar kerosinini satyn aldylar. Özbegistanyň hemde BAE-niň telekeçileri «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen karbamidi we tehniki ýody satyn aldylar. Türkiýäniň hem-de Gyrgyzystanyň telekeçileri bolsa […]

Ykdysadyýet

Türkmenistanda Üstaşyr geçirmek boýunça ählumumy resminamanyň taslamasyna badalga berildi

Düýn «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Berkarar» myhmanhanasynda Üstaşyr geçirmek boýunça ählumumy resminamanyň taslamasyna badalga bermek dabarasy geçirildi. Bu barada TDH habar berýär. Multimodal gatnawlary ösdürmekde köpugurly sanly çözgüt bolup durýan Üstaşyr geçirmek boýunça ählumumy resminama (Global Transit Document) Ýewropa — Kawkaz — Aziýa halkara ulag geçelgesiniň (TRACECA) hökümetara komissiýasynyň Hemişelik sekretariatynyň Halkara ulag diplomatiýasy merkezi, […]

Ykdysadyýet

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy

Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan, Täjigistandan, Türkiýeden we Gyrgyz Respublikasyndan gelen telekeçiler «Polimer Gap» hojalyk jemgyýetinde öndürilen «Nitros» söwda markaly mineral döküni we «B» kysymly karbamidi satyn aldylar. Şeýle-de Dokma senagaty ministrliginiň dokma toplumlarynda öndürilen dürli görnüşli dokma önümleri satyldy. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 3 million 251 müň 370 dollaryna deň boldy. Manat serişdesine BAE-den gelen […]

Ykdysadyýet

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň işiniň esasy maksatlarynyň biri hususyýetçileriň milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryny ösdürmäge, içerki we daşarky bazarda ýokary bäsdeşlige ukyply bolan harytlary öndürmäge, öňdebaryjy tehnologik täzelikleriň önümçilige girizilmegine we giňden peýdalanylmagyna gatnaşmagyna ýardam etmekdir. Importuň ornuny tutup biljek ýokary hilli önümleri öndürmek, ýurtda haryt we azyk bolçulygyny döretmek boýunça meseleleri çözmekde hususy ulgama […]

Ykdysadyýet

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi harytlary daşary ýutlardan satyn almakda hem-de harytlary daşary ýurtlara ýerlemekde esasy köpri bolup durýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe söwda ulgamy ýurdumyzyň ýokary depginler bilen ösýän pudaklaryň birine öwrüldi. Bazar gatnaşyklaryny emele getirmekde, kämilleşdirmekde durmuşa geçirilen düýpli özgertmeler, hususy eýeçiligi ösdürmek babatda maksatnamalaryň amala aşyrylmagy, döwlet we […]

tm_TMTürkmençe