Ykdysadyýet

TDHÇMB-nyň geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 54 million 250 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Özbegistanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny, awiakerosini we suwuklandyrylan gazy satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 54 million 250 müň dollaryndan gowrak boldy. Manat serişdelerine […]

Ykdysadyýet

Maýa goýum şertnamalaryna gol çekildi

Saud Arabystanynyň we Günorta Afrika Respublikasynyň hökümetleri umumy bahasy ABŞ-nyň 15 milliard dollaryna barabar bolan şertnamalara we memorandumlara gol çekdiler. Bu barada duşenbe güni Günorta Afrika Respublikasynyň prezidenti Sirila Ramaposynyň Sawud Arabystanyna döwlet saparynyň netijesi boýunça, «News24» habarlar portaly habar berdi diýip «TASS» ýazýar. Gelnen ylalaşyklar magdan gazyp alyjy senagata, energetika, syýahatçylyga, logistika we oba […]

Ykdysadyýet

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Owganystanyň we Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen ECO-93 awtoulag benzinini, Türkiýäniň, Gyrgyzystanyň işewürleri bolsa jins matasyny, tekiz boýalan we tüýjümek žakkard önümleri satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 18 million dollaryna golaý boldy. Birleşen Arap Emirlikleriniň […]

Ykdysadyýet

Tamamlanan hepde söwdanyň ýokarlanýandygy bilen tapawutlandy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň we Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen nebit koksuny, dizel we peç ýangyjyny, suwuklandyrylan gazy satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 14 million 140 müň dollaryna barabar boldy. Ýurdumyzyň işewürleri […]

Ykdysadyýet

TDHÇMB-nyň geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 7 million 558 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 17-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Şweýsariýanyň, Owganystanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň we beýleki ýurtlaryň işewürleri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini hem-de polipropileni satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Azerbaýjanyň, Özbegistanyň telekeçileri nah ýüplügi, tekiz reňklenen we žakkard tüýjümek önümlerini, float […]

Ykdysadyýet

«KamAZ» täze hyzmat ediş merkezleri türkmen-rus işewürlik hyzmatdaşlygynyň netijesidir

25-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda Mary we Lebap welaýatlarynda täze desgalaryň — «KamAZ» kysymly awtoulaglar üçin okuw we tehniki hyzmat merkeziniň açylyş dabaralary geçirildi. Soňky ýyllarda tutuş ýurdumyz boýunça halk hojalygyny senagatlaşdyrmak, şol sanda halkara ähmiýete eýe bolýan ulag ulgamyny depginli ösdürmek bilen baglanyşykly işler işjeň alnyp barylýar. Munuň özi durmuş-ykdysady ösüşleriň […]

Ykdysadyýet

Jemgyýetçilik ulagynyň döwrebaplaşdyrylmagy — ýolagçylar barada alada

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň tehniki parkynyň üsti täze satyn alnan «Toyota Corolla» kysymly ýeňil taksi awtoulaglarynyň 150-si bilen ýetirildi. Ýurdumyzyň awtoulag düzüminiň maddy-tehniki binýadynyň yzygiderli pugtalandyrylmagy ýolagçylara hyzmat etmegiň medeniýetini ýokarlandyrmaga ýardam berýär. Şunda taksi awtoulaglarynyň hyzmatlar ulgamynyň has-da ösdürilmegine uly ähmiýet berilýär. […]

Ykdysadyýet

Ulag düzüminiň täze desgalarynyň açylyş dabaralary geçirildi

Düýn hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly ulag düzüminiň desgalarynyň — Balkan, Daşoguz, Lebap, we Mary welaýatlarynda täze ýolagçy awtomenzilleriniň binalarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli täze desgalaryň açylyş dabaralary baýramçylyk wakalarynyň öwüşginini has-da artdyrdy. Şanly seneleriň öňüsyrasynda möhüm ähmiýetli desgalaryň açylmagy döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň has-da artýandygyna, onuň durmuş taýdan ösüşine […]

Ykdysadyýet

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 52-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 52-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň we Owganystanyň işewürleri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen EKO-5 kysymly gidroarassalanan dizel ýangyjyny hem-de suwuklandyrylan gazy satyn aldylar. BAE-niň, Türkiýäniň, Polşanyň, Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen polietileni satyn aldylar. Bulardan başga-da, […]

Ykdysadyýet

Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi

Düýn hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 2-nji sentýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tabşyrygyna laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň ekerançylary pagta ýygymyna girişdiler. Pagta ýygymynyň öňüsyrasynda welaýat häkimliginde guralan iş maslahatynda ýygym möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça wezipeler, ähli degişli gulluklaryň takyk işlemegi we sazlaşykly hereketi ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleler boldy. Bellenilişi ýaly, meýdan işleriniň sazlaşykly hem-de bökdençsiz […]

tm_TMTürkmençe