Ykdysadyýet

Türkmen-awstriýa işewürlik maslahaty geçirildi

29-njy noýabrda paýtagtymyzda iki ýurduň döwlet we işewür toparlarynyň wekillerini bir ýere jemlän Türkmen-awstriýa işewürlik maslahaty geçirildi. Bu çäräni Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen Awstriýa Respublikasynyň Federal ykdysady edarasy bilelikde guradylar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 18-nji noýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde degişli ýolbaşçylaryň foruma taýýarlyk görlüşi babatdaky habaryny diňläp, Türkmenistanyň Awstriýa bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklary […]

Ykdysadyýet

Birža söwdalary

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Türkiýeden, Owganystandan, Gyrgyzystandan we BAE-den gelen telekeçiler «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanalarynda öndürilen dizel ýangyjyny, suwuklandyrylan gazy we awiakerosini satyn aldylar. Şeýle-de, Dokma senagaty ministrliginiň dokma toplumlarynda öndürilen dürli görnüşli nah ýüplügi satyldy. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 21 million 250 müň […]

Ykdysadyýet

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 27 million 46 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Türkiýäniň we Owganystanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy satyn aldylar. «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen uçar kerosini we gidrousulda arassalanan dizel ýangyjy Birleşen Arap Emirlikleriniň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleriniň geleşikleriniň esasyny düzdi. Bulardan başga-da, […]

Ykdysadyýet

Ýewropa akdyrylýan gazyň umumy mukdary 18 milliard kub metrden geçdi

2020-nji ýylyň 31-nji dekabryndan başlap Trans-Adriatika gaz geçirijisi (TAP) arkaly Ýewropa eksport edilen azerbaýjan gazynyň mukdary 18 milliard kub metrden geçdi. «Söwdasy edilip başlaly bäri «TAP» boýunça 18 milliard kub metrden gowrak gaz Gresiýa, Bolgariýa we Italiýa howpsuz akdyryldy» — diýip, kompaniýanyň şenbe güni internet ulgamynda ýerleşdiren habarynda aýdylýar. «Ýewropanyň energiýa howpsuzlygyna goşant goşmak maksady […]

Ykdysadyýet

Hytaý bilen Russiýanyň arasyndaky söwda dolanyşygy rekord derejä golaýlaşýar

Russiýa bilen Hytaýyň arasyndaky söwda dolanyşygy 2022-nji ýylyň ahyryna çenli rekord derejä ýetip, ABŞ-nyň 180 milliard dollaryna barabar bolup biler. Bu barada Hytaý Halk Respublikasynyň Russiýa Federasiýasyndaky ilçisi Çan Hanhueý aýtdy diýip, «TASS» ýazýar. «Ykdysady ugurda netijeli hyzmatdaşlygyň ösýändigini aýratyn belläsim gelýär. Bu ýyl söwda we ykdysady hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejä ýetjekdigine we söwda […]

Ykdysadyýet

Daşary ýurtly işewürler binýatlyk ýagyny, nebit koksuny hem-de nah ýüplügini satyn aldylar

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 13-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Gazagystanyň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen binýatlyk ýagy, türkiýeli işewürler bolsa nebit koksuny satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 10 million 265 müň dollaryna barabar boldy. Manat serişdelerine Birleşen Arap […]

Ykdysadyýet

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 10 million 334 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýanyň, Türkiýäniň we beýleki ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini satyn aldylar. Bulardan başga-da, Kataryň telekeçileri daşary ýurt puluna portlandsementi satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 10 million 334 müň dollaryndan gowrak […]

Ykdysadyýet

Türkmenistanyň wekiliýeti Halkara nebit we gaz sergisine we maslahatyna gatnaşdy

Türkmenistanyň wekiliýeti 31-nji oktýabrdan 3-nji noýabr aralygynda Abu Dabi şäherinde (BAE) geçirilen Halkara nebit we gaz sergisine we ADIPEC maslahatynda gatnaşdy. Halkara sergi meýdançasy bu ýerde energetika pudagynda baha emele getirmegiň ähli zynjyry boýunça önümleri, hyzmatlary we çözgütleri hödürlemek bilen, stendlerini görkezen iki müňden gowrak kompaniýanyň ünsüni özüne çekdi. Bu abraýly foruma dünýäniň 40-dan gowrak […]

Ykdysadyýet

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: — Türkmen manady ýurdumyzyň üstünlikli ösüşiniň nyşanydyr

1-nji noýabrda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda milli manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 29 ýyllygyna bagyşlanan ylmy-amaly maslahat geçirildi. Oňa ýurdumyzyň maliýe-ykdysadyýet toplumynyň ýolbaşçylary hem-de hünärmenleri, ugurdaş okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary, talyplary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. 1993-nji ýylyň 1-nji noýabry döredijilik özgertmeleri döwründe Watanymyzyň ykbalyny kesgitlän günleriň biri hökmünde Türkmenistanyň taryhyna girdi. Manat türkmen döwletliliginiň, […]

Ykdysadyýet

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Owganystanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy, Türkiýäniň we Serbiýanyň işewürleri bolsa degişlilikde nah ýüplügi hem-de buýan köküniň erginini satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 2 million 365 müň dollaryna golaý boldy. Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar […]

tm_TMTürkmençe