Ykdysadyýet

«Türkmenhim» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Dürli himiýa we boýag önümleriniň, awtoulag hem-de oba hojalyk tehnikalarynyň tekerleriniň, rezin, azbest we beýleki himiýa harytlarynyň satuwy amala aşyrylýar. Salgysy: Aşgabat ş., Abadan etraby, Abadan ýaşaýyş toplumy, 8-nji jaýy. Tel.: +993 12 33-49-40. Faks: +993 12 33-50-77.

Ykdysadyýet

«Ruhubelent» kärhanasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Restoran, toý hyzmatlary. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: «Ruhubelent» kärhanasy paýtagtymyzda toý dabaralarynyň geçirilýän ýerleriniň biridir. Onuň binasy 2 gatdan ybarat bolup, birinji gatynda 600 orunlyk, ikinji gatynda 750 orunlyk toý zaly halka hyzmat edýär. Salgysy: Aşgabat ş., Bitarap Türkmenistan şaýoly, 593-nji jaý. Tel.: +993 12 23-71-00. Faks: +993 12 23-76-00.

Ykdysadyýet

Ruhabat önümçilik söwda birleşigi

Alyp barýan işleriniň ugry: Önümçilik we söwda. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Kärhanada çörek, konditer, şöhlat, süýt we süýt önümleri önümçiligi guralan sehler hereket edýär. Şeýle hem kärhana ISO (hil) we HACCP (menejment) halkara sertifikatlarynyň eýesidir. Salgysy: Aşgabat ş., Ruhabat etraby, Ýasmansalyk obasy. Tel.: +993 12 29-09-69. Faks: +993 12 29-10-67.

Ykdysadyýet

«Maral» restorany

Alyp barýan işleriniň ugry: Restoran. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Tebigatyň gözel ýerinde ýerleşýän «Maral» döwlet kärhanasynyň «Maral» restoranynda dynç almak, wagtyňy hoş geçirmek we dagyň jana şypaly arassa howasyndan dem almak üçin ähli şertler döredilendir. Gökdere jülgesinde ýerleşýän 200 orunlyk bu restoranda şanly seneleri, toýlary bellemek üçin ýokary derejede hyzmatlar ýerine ýetirilýär. Salgysy: Aşgabat ş., […]

Ykdysadyýet

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaýbölek söwda firmasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda, azyk harytlarynyň önümçiligi. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Söwda firmasynyň esasy wezipeleriniň biri ýurdumyzda azyk harytlarynyň bolçulygyny döretmek maksady bilen elýeterli bahalardan halkymyzy et, süýt önümleri bilen üpjün etmek bolup durýar. Söwda firmasy daşary ýurtlardan azyk harytlaryny getirmek we içerki bazarda ýerlemek bilen meşgullanýar. Firmanyň düzüminde et konserwalaryny […]

Ykdysadyýet

«Türkmenpolat we enjamlar» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Gurluşyk, öý hojalygy we kanselýariýa harytlarynyň bölek we lomaý söwdasyny amala aşyrýar. «Dostluk» azyk önümleri we 4 sany gurluşyk harytlary dükanlary, aýna-gapy we mebel önümlerini öndürýän sehi hereket edýär. Salgysy: Aşgabat ş., Geldi Bäşiýew köçesi, 89-njy jaýy. Tel.: +993 12 75-26-68. Faks: +993 […]

Ykdysadyýet

«Aşgabat» döwlet söwda firmasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Senagat, azyk harytlary we gülleriň söwdasy. Şeýle hem gözellik salonlary we dellekhanalary, tikinçilik sehleri, jemgyýetçilik iýmit hyzmat ediş nokatlary, dermanhanasy, Halkara howa menzilinde «Duty free» dükany hereket edýär. Salgysy: Aşgabat ş., Azady köçesi, (2011) 72/1. Tel.: +993 12 92-14-97. Faks: +993 12 92-25-43.

Ykdysadyýet

Döwlet söwda gözegçiligi gullugy

Alyp barýan işleriniň ugry: Döwlet boýunça söwda gözegçilik syýasatyny alyp barýar. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Döwlet söwda gözegçiligi gullugy Türkmenistanyň çäginde söwda, jemgyýetçilik iýmiti we hyzmatlary edýän edara we kärhanalarda düzgünleşdirilýän nyrhlaryň dogry ulanylyşyna, söwda medeniýetine, harytlaryň, hyzmatlaryň hiline, çeküw we ölçeg abzallarynyň, söwda, tehnologik we mukdarlaýjy enjamlaryň […]

Ykdysadyýet

Aşgabat şäheriniň söwda müdirligi

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda we jemgyýetçilik iýmiti nokatlarynda söwda düzgünleriniň berjaý edilişine gözegçilik etmek. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Bazarlaryň we dükanlaryň haryt üpjünçiligi öwrenilip, ony has-da gowulandyrmak boýunça kärhanalar we guramalar bilen degişli işler yzygiderli geçirýär. Harytlaryň (hyzmatlaryň) bölek satuw bazar nyrhlaryna statistiki gözegçiligi geçirýär. Şeýle hem harytlaryň ortaça bölek satuw bahalaryny anyklamak üçin, […]

tm_TMTürkmençe