Aşgabat şäheri

«Türkmeneksport» döwlet kärhanasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Ýurdumyzda öndürilýän önümleriň eksporty. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Kärhananyň esasy wezipesi daşary söwda gatnaşyklaryny ösdürmek, ýerli önüm öndürijileriň önümlerini eksport etmek we içerki bazara gerek bolan harytlary amatly şertlerde import etmek bolup durýar. Salgysy: Aşgabat ş., Bitarap Türkmenistan şaýoly, 101/1 jaý. Tel.: +993 12 21-86-28. Faks: +993 12 21-86-39.

Aşgabat şäheri

«Altyn» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Firmanyň paýtagtymyzda 5 sany dükany bolup, olaryň üçüsi altyn-kümüş we beýleki gymmat bahaly şaý-sepleriň, sagatlaryň we sowgatlyklaryň söwdasyny guramaga niýetlenen. Şeýle-de çaga egin-eşiklerini, oýnawaçlar satýan bir dükany we aýakgap önümlerini satýan bir dükany bar. Firmanyň Daşoguz şäherinde hem şaý-sepleri satýan dükany hereket edýär. Salgysy: Aşgabat ş., […]

Aşgabat şäheri

Milli söwda merkezi

Alyp barýan işleriniň ugry: Restoran, söwda. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Milli söwda merkeziniň binasynda 1 sany supermarket we mebel dükany, 135 orunlyk toý zaly we iki sany çaýhana müşderilere hyzmat edýär. Salgysy: Aşgabat ş., Türkmenbaşy şaýoly, 40 «A». Tel.: +993 12 21-25-78. Faks: +993 12 21-26-80.

Aşgabat şäheri

Milli söwda merkeziniň «Keýik» restorany

Alyp barýan işleriniň ugry: Restoran. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Kärhananyň binasynda 330 orunlyk, 140 orunlyk, 25 orunlyk restoranlar we eýwanda tomusda dynç alyş üçin saýawanlar bilen enjamlaşdyrylan ýerler halka ýokary hilli hyzmat edýär. Restoranyň çägindäki ýanaşyk ýerde amatly tomusky bassyrmalaryň birnäçesi hereket edýär. Salgysy: Aşgabat ş., Arçabil etraby, Gökdere jülgesi, 35-nji jaý. Tel.: +993 12 […]

Aşgabat şäheri

«Türkmeneksport» döwlet kärhanasynyň «Dag goçy» restorany

Alyp barýan işleriniň ugry: Restoran. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Kärhananyň binasynda 330 orunlyk, 140 orunlyk, 25 orunlyk restoranlar şeýle hem eýwanda tomusda dynç almak üçin saýawanlar bilen enjamlaşdyrylan 6 orunlyk, 8 orunlyk we 14 orunlyk ýerler müşderilere hyzmat edýär. Salgysy: Aşgabat ş., Arçabil etraby, Gökdere jülgesi, 45-nji jaý. Tel.: +993 12 21-86-28. Faks: +993 12 […]

Aşgabat şäheri

«Parahat» medeni-dynç alyş merkezi

Alyp barýan işleriniň ugry: Restoran. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Medenidynç alyş merkezinde internet kafe, tomusky kafe, 600 orunlyk restoran, 40 orunlyk kinozal hereket edýär. Salgysy: Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly, 98/1 jaý. Tel.: +993 12 93-79-35. Faks: +993 12 93-53-65.

Aşgabat şäheri

«Altyn ýyldyz» döwlet kärhanasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Restoran, dynç alyş. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Merkeziň binasynda 360 orunlyk toý mekany, 70 orunlyk resmi banketler zaly we çagalar üçin niýetlenen oýun enjamlary ornaşdyrylan zal ilatymyza ýokary derejede hyzmat edýär. Salgysy: Aşgabat ş., S.Seýdi köçesi, 12-nji jaý. Tel.: +993 12 92-07-95. Faks: +993 12 92-37-96.

Aşgabat şäheri

«Abadan» önümçilik kärhanasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Önümçilik. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Kärhanada gök-miwe konserwalary, alkogolly we alkogolsyz içgileri, çörek we konditer sehleri hereket edýär. Şeýle hem umumy meýdany 3900 m2 -a deň bolan sowadyjy ammary bar. Salgysy: Aşgabat ş., Ülker köçesi, 1-nji jaý. Tel.: +993 12 35-23-02. Faks: +993 12 35-23-04.

Aşgabat şäheri

Aşgabat şäher Bazarlar birleşigi

Alyp barýan işleriniň ugry: Bazar, söwda. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Aşgabat şäher Bazarlar birleşiginiň garamagynda bazarlar we olaryň şahamçalary hereket edýär. Salgysy: Aşgabat ş., Bitarap Türkmenistan şaýoly, 110-njy jaý. Tel.: +993 12 21-70-05. Faks: +993 12 21-70-03.

Aşgabat şäheri

«Türkmenbakaleýa» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda, market, azyk harytlary. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Söwda firmasynyň esasy wezipeleriniň biri ýurdumyzda azyk harytlarynyň bolçulygyny döretmekde elýeterli bahalardan halkymyzy ýag, şeker, süýt önümleri, miweler, marinad, konditer un we unaş ýaly azyk önümleri bilen üpjün etmek bolup durýar. Söwda firmasy daşary ýurtlardan bakaleýa harytlaryny getirmek we içerki […]

tm_TMTürkmençe