Aşgabat şäheri

«Aşgabat şäheriniň jemgyýetçilik iýmiti» döwlet kärhanasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Kafe, restoran. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Kärhanada 250 orunlyk «Gamyş» we 120 orunlyk «Jeýhun» restoranlary hereket edýär. Mundan başga-da 70 orunlyk «Gunça», 80 orunlyk «Gülälek», 64 orunlyk «Süýji nygmatlar», 200 orunlyk «Çigildem» we 150 orunlyk «Körpe» kafeleri halka hyzmat edýär. Salgysy: Aşgabat ş., 2058-nji köçe, 8-nji «A» jaý. Tel.: +993 12 […]

Aşgabat şäheri

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň işiniň esasy maksatlarynyň biri hususyýetçileriň milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryny ösdürmäge, içerki we daşarky bazarda ýokary bäsdeşlige ukyply bolan harytlary öndürmäge, öňdebaryjy tehnologik täzelikleriň önümçilige girizilmegine we giňden peýdalanylmagyna gatnaşmagyna ýardam etmekdir. Importuň ornuny tutup biljek ýokary hilli önümleri öndürmek, ýurtda haryt we azyk bolçulygyny döretmek boýunça meseleleri çözmekde hususy ulgama […]

Aşgabat şäheri

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi harytlary daşary ýutlardan satyn almakda hem-de harytlary daşary ýurtlara ýerlemekde esasy köpri bolup durýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe söwda ulgamy ýurdumyzyň ýokary depginler bilen ösýän pudaklaryň birine öwrüldi. Bazar gatnaşyklaryny emele getirmekde, kämilleşdirmekde durmuşa geçirilen düýpli özgertmeler, hususy eýeçiligi ösdürmek babatda maksatnamalaryň amala aşyrylmagy, döwlet we […]

Aşgabat şäheri

Тürkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

Тürkmenistanyň Söwda-senagat edarasy kiçi, orta we uly telekeçiligiň bähbitlerine wekilçilik edýär hem-de milli ykdysadyýetiň ösmegine, dünýä hojalyk ulgamyna goşulmagyna, telekeçilik işiniň ähli görnüşlerini ösdürmek üçin amatly şertleri döretmäge ýardam berýär. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň ulgamyna welaýat Söwda-senagat kärhanalary, terjimeçilik hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kärhana hem-de Söwda öýi girýär. Ýurtda öndürilen harytlaryň we hyzmatlaryň eksportyny ösdürmäge ýardam bermek […]

Aşgabat şäheri

Türkmen haly önümleri dünýä bazarlarynda

«Türkmenhaly» döwlet birleşigi Türkmenistandan arassa ýüň ýüplerden dokalýan meşhur türkmen el halylaryny dünýä bazaryna iberýän esasy tarap bolup durýar. Birleşigiň esasy wezipesi türkmen el haly we haly önümlerini öndürmekden, halyny dokamagyň usullaryny ulanmakdan, gadymy haly nagyşlaryny we şu ugra degişli irki önümleri gaýtadan dikeltmekden ybaratdyr. «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň düzümine çeper halyçylyk kärhanalarynyň 8-si degişli bolup, […]

Aşgabat şäheri

Türkmen dokma önümlerine dünýäde isleg barha artýar

Şu günki günde Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň düzüminde 60-dan gowrak dokma toplumlary, dokma we egriji fabrikleri, tikin hem-de gön-aýakgap fabrikleri hereket edýär. Dünýäniň öňdebaryjy, daşary ýurt kompaniýalarynyň enjamlary ornaşdyrylan kärhanalarda halkara bazarda bäsleşige ukyply, ýokary hilli önümleri öndürmek maksady bilen, dokma kärhanalarynda yzygiderli modernizasiýa — tilsimat we kömekçi enjamlary täzelemek işleri geçirilýär. Ýokary hilli türkmen […]

Aşgabat şäheri

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy — özara ynamyň girewi

Häzirki wagtda Türkmenistan özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň mesgenine öwrüldi. Döwletimizde daşary söwda ulgamy Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň üsti bilen amala aşyrylýar. Türkmenistanyň Döwlet Haryt-çig mal biržasy Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, 1994-nji ýylyň 29-njy iýulynda döredildi. Türkmenistanyň Döwlet Haryt-çig mal biržasy döwletde eksport-import amallaryny kadalaşdyryjy ykdysady ulgamlarda wajyp orny eýeläp, adalatly işewürligiň we amatly bähbitleriň […]

Aşgabat şäheri

«Türkmendaşarysöwda» döwlet kärhanasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý söwda. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Döwlet kärhanasy öz garamagyndaky Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherindäki «Türkmenistanyň Söwda öýi» jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýeti, Belarus Respublikasynyň Minsk şäherindäki «Türkmen-Belarus Söwda öýi» jogapkärçiligi çäklendirilen bilelikdäki jemgyýeti we Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherindäki «Türkmen-Türk Söwda öýi» jogapkärçiligi çäklendirilen paýdarlar jemgyýeti söwda öýleriniň üsti bilen ýurdumyzda öndürilýän önümleriň eksportyny […]

Aşgabat şäheri

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Bölek söwda, market, azyk harytlary. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Söwda kärhanasynyň garamagyndaky 40 sany dükan müşderilere ýokary hilli hyzmaty hödürleýär. Salgysy: Aşgabat ş., A. Nyýazow şaýoly, 253-nji jaý. Tel.: +993 12 36-23-43. Faks: +993 12 36-23-43.

Aşgabat şäheri

«Nusaý» lomaý-bölek söwda kärhanasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Söwda kärhanasynyň 1 sany 150 orunlyk, 2 sany 120 orunlyk restoranlary ilata we paýtagtymyzyň myhmanlaryna ýokary derejede hyzmat edýär. Salgysy: Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçe (1945), 98-nji jaý. Tel.:+993 12 47-81-76. Faks: +993 12 47-81-88.

tm_TMTürkmençe