Aşgabat şäheri

«Biznes reklama» gazeti

Alyp barýan işleriniň ugry: Metbugat. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: «Biznes reklama» gazeti ýurdumyzyň Söwda toplumynda ýetilen sepgitleri, gazanylan üstünlikleri, ýerli önümçilik habarlaryny okyjylar köpçüligine gyzgyny bilen ýetirýär. Gazetiň sahypalarynda dünýä ykdysadyýeti, biznesi, täzelikleri çap edilýär. Salgysy: Aşgabat ş., Bitarap Türkmenistan şaýoly, 593. Tel.: +993 12 21-97-61; 21-97-62. Faks: +993 12 21-97-19. E-mail: biznes.reklama@list.ru, biznes.reklama.gazeti@gmail.сom Websaýt: […]

Aşgabat şäheri

Kompýuter tilsimaty merkezi

Alyp barýan işleriniň ugry: Çaphana we kompýuter hyzmatlary. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Merkeziň düzüminde çaphana we mahabat bölümi hemde gözegçilik kamerasy we ýangyn howpsuzlyk enjamlaryny gurnaýan bölüm hereket edýär. Şeýle-de ýurdumyzda IT tehnologiýalaryny ösdürmek maksady bilen hytaý kompaniýalary bilen bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Salgysy: Aşgabat ş. Magtymguly şaýoly, 111 «A» jaý […]

Aşgabat şäheri

«ŞIR» hokkeý kluby

Alyp barýan işleriniň ugry: Sport (hokkeý). Alyp barýan işleriniň görnüşleri: «Şir» hokkeý kluby özüniň ýetginjek hokkeýçileri bilen häzire çenli ýurt we halkara derejesinde geçirilýän ýaryşlara gatnaşyp gelýär we ýokary derejeli baýraklaryň eýesidir. Türkmenistanyň öňdebaryjy toparlarynyň birine öwrülen «Şir» hokkeý kluby hokkeýçileriniň ussatlygyny ýokarlandyrmak maksady bilen netijeli işleri guraýar. Olaryň sport ugrundan hemmetaraplaýyn ösmeginde sagdyn durmuş […]

Aşgabat şäheri

«Tokaý hojalygy» döwlet kärhanasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Oba hojalygy. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Kärhananyň düzüminde 1 sany athanasy we 2 sany ýyladyşhanasy bar. Ýyladyşhanalarda gyş paslynda gök önümler ösdürip ýetişdirilýär we elýeterli bahalardan ilata ýetirilýär. Şeýle hem 1829 gektar ýerde 1 mln. 38 müň 650 sany pürli we saýaly baglar ösdürilip ýetişdirilýär. Salgysy: Aşgabat ş., Bitarap Türkmenistan şaýoly, […]

Aşgabat şäheri

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda, market. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Azyk, gurluşyk hem-de elektrik enjamlaryny, senagat we hojalyk harytlarynyň satuwyny amala aşyrýar. Onuň düzüminde 66 dükan, 8 sany jemgyýetçilik iýmiti hyzmat ediş nokatlary hereket edýär. Salgysy: Aşgabat ş. Andalyp köçesi, 45-nji jaý. Tel.: +993 12 26-82-31. Faks: +993 12 26-82-64.

Aşgabat şäheri

«Altyn asyr» söwda merkezi

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, önümçilik we restoran. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Söwda merkeziniň garamagynda 500 orunlyk «Altyn asyr» restorany, «Altyn asyr» kafesi, «Çagalar dünýäsi» dynç-alyş merkezi halka hyzmat edýär. Şeýle-de merkeziň düzüminde 9 sany kafe, 3 sany söwda dükany we çörek bişirýän seh hereket edýär.  Salgysy: Aşgabat ş., A.Nyýazow şaýoly, 84-nji jaý. Tel.: +993 […]

Aşgabat şäheri

«Türkmenlomaýdaşarysöwda» birleşigi

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý söwda. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Birleşik ýurdumyza zerur bolan harytlary daşary ýurtlardan satyn alyp, olaryň lomaý söwdasyny amala aşyrýar. Şeýle hem birleşigiň garamagynda «Joşgun» söwda merkezi, «Bagtyýarlyk» söwda-dynç alyş merkezi, 140 orunlyk 2 sany restorany halka hyzmat edýär. Salgysy: Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly, 94-nji jaýy. Tel.: +993 12 93-82-22. Faks: […]

Aşgabat şäheri

«Altyn damja» agyz suw kärhanasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Önümçilik kärhanasy. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Kärhanada alkogolsyz, agyz suw içgileri, miwe suwlary we piwo içgisi öndürilýän sehleri hereket edýär. Kärhana miwe suwlarynyň 6 görnüşini, alkogolsyz içgileriniň 6 we piwonyň 2 görnüşini öndürýär. Salgysy: Aşgabat ş., Abadan etraby, Jülge ýaşaýyş jaý toplumynyň Akdepe şäherçesi. Tel.: +993 12 32-45-34. Faks: +993 12 […]

Aşgabat şäheri

«Altyn Zaman» döwlet söwda merkezi

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda, market. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Söwda merkeziniň garamagynda azyk we senagat harytlarynyň garyşyk dükany, 200 orunlyk «Nurana» restorany hereket edýär. Salgysy: Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly, 6-njy jaý. Tel.: +993 12 48-10-42. Faks: +993 12 48-10-41.

Aşgabat şäheri

«Howdan-Bajygyran» döwlet söwda firmasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Söwda firmasynyň garamagynda 4 sany söwda dükany bolup, olar aşhana enjamlarynyň we tekstil önümleriniň söwdasyny alyp barýar. Şeýle hem firmanyň esasy wezipeleriniň biri serhetýaka söwdasyny guramak bolup durýar. Salgysy: Aşgabat ş., Andalyp köçe. 23-nji jaý. Tel.: +993 12 94-73-54, Faks: +993 12 94-62-86.

tm_TMTürkmençe