Aşgabat şäheri

«Türkmenbakaleýa» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda, market, azyk harytlary. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Söwda firmasynyň esasy wezipeleriniň biri ýurdumyzda azyk harytlarynyň bolçulygyny döretmekde elýeterli bahalardan halkymyzy ýag, şeker, süýt önümleri, miweler, marinad, konditer un we unaş ýaly azyk önümleri bilen üpjün etmek bolup durýar. Söwda firmasy daşary ýurtlardan bakaleýa harytlaryny getirmek we içerki […]

Aşgabat şäheri

Söwda-kooperatiw mekdebi

Alyp barýan işleriniň ugry: Orta hünär okuwy. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Ýurdumyzyň pudaklary üçin hünärmenleri taýýarlamak. Okuw möhleti iki ýyl bolan Söwda kooperatiw mekdebinde «Buhgalter hasaby we maliýeleşdirmek», «Söwdanyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy», «Söwdany guramak we dolandyrmak», «Jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň önümleriniň tehnologiýasy» ýaly ugurlar boýunça hünärmenler taýýarlanýar. Salgysy: Aşgabat ş., Aba Annaýew köçesi, 51- nji jaý. […]

Aşgabat şäheri

Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşigi

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, market, bazar, restoran, önümçilik, guşçulyk. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Birleşigiň garamagynda 422 sany söwda nokady bolup, şolaryň 7-si söwda merkezi, 5-si minimarket we 410-sy dükandyr. Şeýle-de 72 sany jemgyýetçilik hyzmat ediş nokady bar. 57 sany önümçilik sehinde çörek we çörek önümleri, unaş önümleri, süýji-köke, şöhlat we gündelik sarp edilýän azyk […]

Aşgabat şäheri

Mary welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşigi

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, market, bazar, restoran we önümçilik. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Birleşigiň welaýat boýunça 520 sany dükany, 11 sany bazary we 82 sany önümçilik sehi hereket edýär. Mundan başga-da «Broýler» towuk et önümlerini öndürýän guş toplumy bar. Salgysy: Mary welaýaty, Mary ş., Ýeňşiň 50 ýyllygy köçesi, 42-nji jaý. Tel.: +993 522 6-02-69. […]

Aşgabat şäheri

Lebap welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşigi

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, market, bazar, restoran, önümçilik, guşçylyk. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Birleşigiň 75 sany önümçilik sehi bolup, olaryň 34-si çörek we çörek önümlerini taýýarlaýar. 2-si şöhlat önümlerini, 1 sany süýt we süýt önümlerini, 2 sany gök-miwe önümlerini gaýtadan işleýän, 14 sany süýjiköke öndürýän, 12 sany unaş önümlerini we 1 alkogolly, 1 alkogolsyz […]

Aşgabat şäheri

«Awaza» söwda merkezi

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, market, restoran. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Söwda merkeziniň 3 gatdan ybarat desgasynyň birinji gatynda uly supermarket ýerleşýär. Mundan başga-da merkezde «Sport eşikleri», «Parfyumeriýa», «Haly», «Dokma harytlary» dükanlary we «Altyn Asyr» ÝGPJ-niň hyzmat ediş nokady hereket edýär. Şeýle-de bilýard we tennis zaly, çagalar üçin oýun meýdançasy, internet kafe, bar we «Doňdurma» […]

Aşgabat şäheri

Balkan welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşigi

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, market, bazar, restoran, önümçilik, maldarçylyk, guşçulyk. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Hojalyk hasaplaşygyndaky özbaşdak edara-kärhanalarynyň 15 sanysy bolup, olaryň 10-sy söwda, 2-si önümçilik, 3-si bazardyr. Welaýat birleşiginiň özbaşdak kärhanalarynyň garamagynda 155 sany söwda dükany, 28 sany jemgyýetçilik iýmiti nokatlary, 38 sany mekdep bufetleri, 2 önümçilik kärhanalary, 10 sany ululy-kiçili bazarlar halkyň […]

Aşgabat şäheri

Änewdäki önümçilik taýýarlaýyş-söwda senagat kärhanasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Önümçilik. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Kärhana daşary ýurtlarda öndürilen ýokary hilli «Lýuks» spirtini gaýtadan işläp, ýokary hilli alkogolly içgileri öndürýär. Alkogolly içgileriň giň assortimentiniň lomaý söwdasyny amala aşyrýar. Salgysy: Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Änew ş., Industrial köçesi, 3-nji jaý. Tel.: +993 12 57-40-92, Faks: +993 137 34-3-63.

Aşgabat şäheri

Ahal welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşigi

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, market, bazar, restoran we önümçilik. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Welaýat alyjylar jemgyýetleriniň garamagyndaky kärhanalar söwda, hyzmat, önümçilik bilen meşgullanýar. Welaýat boýunça söwda nokatlaryň 397 sanysy, önümçilik sehleriniň 46-sy hereket edýär. Birleşigiň düzüminde 205 sany jemgyýetçilik hyzmat ediş nokatlary, 15 sany kafe, 7 sany restoran, 10 sany bazarlar halkyň ýokary isleglerini […]

Aşgabat şäheri

Söwda hünär-tehniki okuw mekdebi

Alyp barýan işleriniň ugry: Ýörite orta bilim. Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Söwda hünär-tehniki okuw mekdebi gündizki we agşamky okuwlarda halk hojalygynyň dürli ugurlarynda zähmet çekjek hünärmenleri taýýarlaýar. Talyplar «Aşpez-konditer tehnology», «Buhgalter», «Haryt öwreniji», «Jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň önümlerini gurnaýjy», «Menejer» ugurlary boýunça 10 aýlyk hem-de 1,5 ýyllyk okuw möhletinde hünär öwrenýärler. Salgysy: Aşgabat ş., Aba Annaýew […]

tm_TMTürkmençe