Ykdysadyýet

Arkadag şäherinde Ahal welaýatynyň Baş metjidiniň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi

Şu gün Arkadag şäherinde Ahal welaýatynyň Baş metjidiniň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi.
Metjidiň düýbüni tutulyş dabarasyna Türkmenistanyň il sylagly hormatly ýaşulylary bilen birlikde, şu günler Aşgabatda iş sapary bilen bolýan Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow, musulman daşary ýurtlaryň Aşgabatda işleýän ilçileri, ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň agzalary, ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň häkimleri, şeýle hem medeniýet ulgamynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Ahal welaýatynyň Baş metjidiniň umumy meýdany 34,5 gektara deň bolup, ol birbada 15 müňden gowrak adama namaza durmaga mümkinçilik berer. Onuň sadaka jaýy bolsa 1500 adama niýetlenendir. Metjidiň gurluşyk işlerini ozal bu ugurda geçirilen halkara bäsleşikde ýeňiji bolan Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy — «Altyn» hojalyk jemgyýeti alyp barar.
Soňra hemmeler bu ýerden Ahal welaýatynyň Gökdepe Metjidiniň ýanynda ýörite niýetlenilen ýerde berilen toý sadakasyna gatnaşdylar. Bu barada TDH habar berýär.

tm_TMTürkmençe