Aşgabat şäheri

«Lu­sid Air» ýy­lyň aw­tou­la­gy baý­ra­gy­ny al­dy

Ame­ri­ka­nyň meş­hur «Mo­torT­rend» aw­tou­lag žur­na­ly ge­çen hep­de ABŞ-nyň elektro­mo­bil­le­ri ön­dür­ýän «Lu­sid» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň dö­re­den «Air» aw­tou­la­gy­nyň 2022-nji ýy­lyň «Mo­tor Trend Car of the Year» aw­tou­lag baý­ra­gy­na eýe bo­lan­dy­gy­ny ha­bar ber­di. «Mo­tor Trend»-iň mag­lu­ma­ty­na la­ýyk­lyk­da, «Lu­sid Air»-iň gör­ke­zi­ji­le­riň esa­sy al­ty­sy­nyň her bi­rin­de ýo­ka­ry neti­ji­le­ri gazanandygy ba­ra­da aý­dyl­ýar. Bu pu­dak­da aw­tou­lag ön­dü­ri­ji­le­ri­niň önüm­çi­li­ge goý­be­ren il­kin­ji aw­tou­la­gy­nyň baý­rak al­ma­gy il­kin­ji ge­zek­dir. «Mo­torT­rend» öz ha­ba­ryn­da «Lu­sid Air»-i elektrik ulag­la­ry­nyň tä­ze eta­lo­ny di­ýip at­lan­dyr­dy.

Author

admin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tm_TMTürkmençe