Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Ýerlikli  sowal

 • 12.03.2018


Bir ýaş zenan seýilgähdäki oturgyçda gamgyn halda oturyşyna, hamsygyp, gözýaş dökýärmişin. Şol pursat üç tekerlije tigirjigini sürüp, onuň duşundan bir kiçijek oglanjyk geçip barýar eken. Oglanjygyň zenana nebsi agyryp, oňa sowal beripdir.

– Daýza, näme üçin aglaýarsyň?

– Wah, jan balam, sen düşünmersiň-le – diýip, ol başdansowma jogap gaýtarypdyr.

Çagajygyň göwnüne, öz sowalyndan soň, aýal maşgala has beter aglamaga duran ýaly görnüpdir. Onsoň ol müýnli halda şeýle diýipdir:

– Daýza, bir ýeriň agyrýarmy, näme üçin beýle aglaýarsyň? Ine, gerek bolsa, köşeşseň, men öz oýunjagymam bereýin!

Göwünlik beriji çaga sözlerini eşiden zenan has-da beter möňňürip goýberipdir:

– Başyňa döneýin, balajygym, men hiç kime gerek däl, hiç kim meni gowy görenok...

Oglanjyk çynlakaý keşbe girip, üşerilip garapdyr-da, zenana şeýle diýipdir:

– Sen, dogrudanam, hemme kişiden sorap çykdyňmy?


Terjime eden Orazmyrat Myradow.

Aňsat iş

 • 09.03.2018


Bir adam özüniň dostuna — orkestriň dolandyryjysyna orkestre işe ýerleşmek isleýändigini aýdypdyr.

— Beh, seniň saz çalyp bilýänligiňdenem bihabardym — diýip, orkestriň ýolbaşçysy aýdypdyr.

— Saz çalyp bilemok. Ýöne sende bir kişi, beýlekiler saz çalýarka, diňe taýajyk galgadan bolup dur-a. Şol işiň-ä men hötdesinden gelip bilerdim — diýip, aňsat işiň hyrydary bolan kişi aýdypdyr.

Pikassonyň jogaby

 • 09.03.2018


Bir  aýal  Parižiň  köçesinde  gezim  edip  ýörkä,  ýol  boýundaky kafeleriň  biriniň eýwanynda stol başynda oturşyna bellikler edýän meşhur suratkeş Pikasso  gabat gelipdir-de, ondan elujyndan çekýän şekilleri ýaly, hakyny alyp, özüniň hem suratyny çekip bermegini haýyş edipdir.

Pikasso razylyk beripdir. Sähelçe minutdan soňra haýyş edilen surat taýýar bolupdyr.

— Men size näçe tölemeli?  – diýip aýal sorapdyr.

— Bäş müň frank – diýip, Pikasso jogap beripdir.

—  Ýöne siz munuň üçin bary-ýogy üç minutyňyzy sarp etdiňiz ahyry – diýip, ol aýal sypaýyçylyk bilen suratkeşe ýatladypdyr. 

— Ýok, munuň üçin men tutuş ömrümi berdim – diýip, Pikasso garşy çykypdyr.

Togtamaň!

 • 07.03.2018

Belli telekeçi, «Apple» kompaniýasynyň düýbüni tutan Stiw Jobs ykdysady çökgünlikden basylman, öz zähmeti bilen tutuş jahany özgertmegi başardy. Ol bu barada şeýle diýýär:


«... Maňa öz işimi dowam etdirmäge kömek eden ýeke-täk zat, meniň öz işimi söýmegim boldy. Size söýýän, göwün halan zadyňyzy tapmak derkardyr. Bu gatnaşyklar babatda bolşy ýaly, iş meselesinde-de dogrudyr. Işiňiz siziň ömrüňiziň agramly bölegini doldurar, doly derejede razy, kanagatlanan bolmaklygyň ýeke-täk usuly hem, siziň pikiriňizçe, beýik iş bolup görünýän zat bilen meşgullanmakdyr. Beýik işleri etmegiň ýeke-täk usuly hem — edýän işiňizi söýmekdir. Eger siz şindi öz işiňizi tapmadyk bolsaňyz, gözläň! Saklanmaň! Ýürek bilen dahylly işleriň ählisi babatda bolşy ýaly, tapan çagyňyz akyl ýetirersiňiz. Şeýle-de islendik bir oňat gatnaşyk babatda bolşy ýaly, iş hem ýylsaýyn gowulaşmak bilen bolýandyr. Şonuň üçin hem tä tapýançaňyz, idäň!

Togtamaň!»

Senden ozsam, ýetik maňa!

 • 06.03.2018

Bir kaşaň geýnüwli adam bilen sypaýy eginbaşly kişi tokaýda bir gaplaňa pete-pet gabat gelýärler. Sypaýy geýnen ýolagçy parahat halda torbasyndan sport aýakgabyny çykaryp, köwşüni çalyşmaga başlapdyr. Geýnüwli adam bolsa onuň bolşuna haýran galyp geňirgenýär.

– Dost jan, näçe tiz ylgasaň hem, gaplaňdan gaçyp gutulmarsyň, ondan çalt ylgamak mümkin däl.

Onda ol ýene şol bir sowukganlylygy bilen şeýle diýýär:

– Meniň bar aladam gaplaňdan gaty ylgamak däl.

Esasy zat, senden ozsam ýetik maňa...

Köşek hem düýe

 • 03.03.2018


Bir köşek ene düýeden sorapdyr:

— Ene, biziň örküjimiz nämä gerek? Arkada artykmaç ýük bolup dur.

— Köşejigim, şol örküçde toplanan ýaglar arkaly çöllerde-de biz uzak wagt suwsuz oňup bilýäris. Ol artykmaç ýük däl-de, biziň beýleki jandarlardan artykmaçlygymyzdyr — diýip, düýe düşündiripdir.

— Onda, ene, biziň boýnumyz näme sebäpli beýle uzyn? — diýip, köşek ýene sorapdyr.

— Bu-da bize berlen artykmaçlykdyr, köşegim, biz hemme jandarlardan has uzakdan görüp bilýäris — düýe ýene-de özleriniň magtanmaga mynasypdyklaryny aýdypdyr.

Köşek bolsa ýene sowal beripdir:

— Ene, näme üçin aýagymyzda toýnak däl-de, has uly paşmak bar-a?

Ene düýe:

— Şol paşmak hem bizi beýleki jandarlardan parhlandyrýan artykmaçlyklaryň biridir. Köşegim, biz ýasy paşmakly bolanymyz üçin, akyp ýatan hürpük çägeli çöllerde-de örän tiz hereket edip bilýäris — diýipdir.

Uly gözlerini mölerdip, köşek geň galyp, şeýle diýipdir:

— Ene, biz hemme jandarlardan artyk bolsak, bu yzgytsyz adamyň mal ýatagynda näme işläp ýörüs-ä?!

Köpri

 • 01.03.2018

Ir zamanlarda bir soltan öz hökmüni ýöredýän ülkesiniň çäginden akyp geçýän iňňän möwçli derýanyň üstünden berdaşly bir köpri gurdurmaly diýen netijä gelipdir. Bu iş tabşyrylan mimar onuň talabalaýyk bolmagy üçin, uzyn  süre çyzgy işlerine gümra bolupdyr. Ahyry iki kenary birikdirjek binanyň gurluşygyna girişilipdir. Hökümdar onuň çykdajysyndan çekinmän, men diýen esgerlerini hem baş binagäriň ygtyýaryna beripdir. Uzak möhleti we sünnä zähmeti talap edýän köpriniň gurluşygy birnäçe wagtdan soň tamam bolupdyr. Ol derýanyň çyrpynýan joşly suwundan has ýokardan geçýän ajaýyp bir köpri bolupdyr.


– Ýeri, niçik gördüňiz, soltanym? – diýip, mimar hökümdardan sorapdyr.


Soltan göwnüniň ýetendigini duýdurypdyr. Mimar gürrüňini dowam edip, şeýle diýipdir:


– Hökümdarym, köpriniň gurluşygynda müňlerçe daş ulandyk. Iň çydamly hem berk daşlary saýlap aldyk, köpri ýüzýyllyklaryň dowamynda sarsman durup biljek derejede mizemezdir, berkdir. Bu harsaň daşlaryň ählisi bir-birine direg bolup has-da jebisleşýär. Köpriniň gurluşygynda ulanan daşlarymyň arasynda bir daş bar, eger şol daş çekilip aýrylsa, köpri çagşap, weýran bolar. Onuň haýsy daşdygyny we nirededigini diňe men bilýän.


 Soltan köpriniň üstünde duran ýerlerinden ussa mimary derýanyň demine dartyp aljak holtumyna okladypdyr.


«Zynjyryň ygtybarlylygy iň gowşak halkasynyň näderejede berkligine baglydyr».

Sowgat

 • 16.02.2018

Bu wa­ka Gü­nor­ta­da­ky bir oba­nyň çar­kan­dak­ly ýo­lun­dan my­çyp bar­ýan kö­ne­je aw­to­bu­syň için­de bo­lup­dy.  Öň­dä­ki otur­gyç­da otu­ran go­ja­nyň ýü­zi-gö­zi kiş­miş ýa­ly mür­şe­ren bol­sa-da, elin­de aja­ýyp gül­ler­den bag­la­nan ter çe­men bar­dy. Onuň ga­bat de­ňin­de otu­ran ýaş gy­zyň göz­le­rem bu owa­dan gül­ler­den aý­ryl­ma­dy. 

 Aw­to­bus ahy­ry gar­ry­nyň düş­me­li du­ral­ga­sy­na gel­di. Ol laň­ňa gal­dy-da, elin­dä­ki gül­le­ri gy­zyň gu­ja­gyn­da goý­dy. «Bu gül­ler si­ze ýa­ra­dy öýd­ýän. Mu­ny si­ze sow­gat be­re­ni­me aýa­ly­mam ga­tyr­ga­nyp du­ra­sy ýok-la». 

 Aw­to­bus sil­ki­nip goz­gan­dy. Gyz gül­le­ri bag­ry­na ba­syp ys­gap ba­şy­ny gal­dy­ran­da, aw­to­bu­syň aý­na­syn­dan go­ja­nyň ki­çi­räk go­nam­çy­ly­gyň der­we­ze­sin­den gi­rip bar­ýa­ny­ny gö­rüp ýe­tiş­di. 


Terjime eden: Seýitmyrat Geldiýew

Söwdanyň ýoly

 • 27.02.2018

   Bir gün Halypanyň ýanyna şägirt gelipdir we: «Halypam, men eýýäm üç gezek müşderi bilen duşuşdym, ýöne näme üçindir ol meniň harytlarymy alasy gelmeýär»  diýipdir.


— Öwren – diýip Halypa jogap beripdir. Şägirdi üç hepdeden dolanyp gelipdir. Onuň düýpden keýpi ýok eken:


—  Halypam, men hemmesini öwrendim: haýsy bankda onuň hasabynyň bardygyny we ondaky pullaryň näçedigini bilýärin, meniň harytlarymyň haýsy biri oňa hakykatdan hem gerekdigini, harytlary bäsdeşimden alman menden alanda, onuň näçe pul tygşytlajakdygyny men takyk bilýärin. Men bularyň barysyny onuň özüne düşündirdim... ýöne ol hiç zat satyn alasy gelmeýär...


— Ýogsa-da, onuň itiniň ady näme?—diýip Halypa sorapdyr.


Terjime eden: Kakamyrat Geldiýew, «Biznes reklama»

Maýyp güjük

 • 15.02.2018

Dü­ka­nyň eýe­si ga­pyň ýo­kar­syn­da «Sat­lyk gü­jük­ler» di­ýen ýaz­gy­ny as­dy. Şu­lar ýa­ly ýaz­gy­lar ça­ga­la­ry özü­ne çe­ke­gen bol­ýar, bir­ha­ýuk­dan dü­ka­nyň tö­we­re­gi og­lan­jyk­dan dol­dy. 

– Gü­jük­le­ri nä­çe­den sat­ýa­ňyz? – di­ýip, bir og­lan­jyk so­ra­dy.

– 30 dol­lar­dan 50-ä çen­li, saý­la­ber­me­li - diý­di sa­ty­jy.

Og­lan­jyk jüb­sü­ni dö­rüş­di­rip, şaý­lyk pul­la­ry gy­sy­my­na al­dy. 

– Ba­ry-ýo­gy 2 dol­lar 37 sent bar eke­ni. Ýetenok. Gü­jü­jek­le­ri gör­se­mem bol­ýar, müm­kin­mi?

Sa­ty­jy syr­tar­dy-da, sy­ky­lyk atyp goý­ber­di. Dü­ka­nyň iç­ki ga­py­syn­dan aňyr­da­ky it ke­te­gin­den Le­di at­ly it guý­ru­gy­ny bu­laý­lap çyk­dy, onuň yzy bi­len bol­sa bäş sa­ny ýu­ma­jyk ti­gir­le­nip gaýt­dy. Bir gü­jük öz do­gan­jyk­la­ryn­dan ep-es­li yza ga­lyp, ag­sak­lap gel­ýär­di. Og­lan­jyk şol gü­jü­giň ýa­ny­na ba­ryp, eli­ne al­dy-da:

– Bu­ja­ga­za nä­me bol­dy” - diý­di.

Dü­ka­nyň eýe­si bu gü­jü­ji­ge mal luk­ma­ny­nyň se­re­den­di­gi­ni, aýa­gy­nyň bog­nun­da şi­kes bar, he­mi­şe ag­sak­lap, süý­re­nip ýö­rär di­ýen­di­gi­ni dü­şün­dir­di. Kör­päň göz­le­ri lo­wur­dap git­di.

– Men şu gü­jü­gi sa­tyn ala­sym gel­ýär.

Dü­ka­nyň eýe­si bi­raz al­jy­ra­dy.

– Ge­re­giň şu gü­jük bol­sa, mugt alyp goý­ber.

Og­lan­jy­gyň keý­pi bo­zul­dy. Ol sa­ty­jy­nyň bä­be­ne­gi­ne sü­ýem bar­ma­gy­ny so­kaý­jak bo­lup ja­nyk­dy:

– Bu gü­jü­giň ba­ha­sy hem beý­le­ki gü­jük­le­riň­ki ýa­ly bol­ma­ly, men do­ly ba­ha­sy­ny tö­le­jek. Hä­zir 2 dol­lar 37 sen­ti ber­jek, soň ber­gi­mi üz­ýän­çäm her aý­da 50 sent­den ge­ti­re­rin.

Sa­ty­jy og­lan­jy­ga gar­şy çyk­dy:

– Aý, sen mu­ny sa­tyn alyp otur­ma. Seň bi­len yl­gap, bö­küp, yzy­ňa dü­şüp oý­nap bil­jek gü­ma­ny ýok. Bu bir ma­ýyp gü­jüg-ä.

Bu söz­le­ri­ne jo­gap hök­mün­de og­lan­jyk aşak egil­di-de, jal­bar­jy­gy­nyň çep gon­ju­ny ýo­ka­ryk çe­kip, de­mir sko­ba goý­lan gy­şyk in­ji­gi­ni gör­kez­di. Ol dü­ka­nyň eýe­si­ne köp­ma­ny­ly ba­kyp şeý­le diý­di:

– Aý, nä­me, bu gü­jük bi­len me­ni bag­la­ýan zat köp.


"Göwün üçin jüýje çorbasy" atly kitapdan. Terjime eden: Seýitmyrat Geldiýew

Söwdanyň ýoly

 • 04.02.2018

  Bir gün Halypanyň ýanyna ötegçi gelipdir. Ol stoluň başyna, Halypanyň göni garşysyna geçip oturypdyr we sesini çykarman, onuň kitap okaýşyna syn etmäge başlapdyr. Bir sagat çemesi wagtdan ol:


—  Halypam, men seniň bilen duşuşmak we diňe bir sorag bermek üçin, birnäçe aý ýol ýöredim: «Söwda-satygyň özeni nämede?» — diýipdir.


— Kelle – diýip Halypa jogap beripdir.


  — Halypam, näme üçin «kelle» diýdiň? Sen nämäni göz öňünde tutduň? – diýip myhman geň galypdyr.


 — Birinjiden, maňa «parasatly» diýme – diýip Halypa aýdypdyr – parasatly, ol menzildir. Ikinjiden, düşünmek üçin şägirtleriň akyly ýeterlikdir. Sen bolsa şägirt däl. Eger-de sen aýagyň bilen däl-de, kelläň bilen pikir eden bolsaň, onda birnäçe hepdeläp ýol söküp bu ýerlere gelmezden maňa hat ýazardyň. Myhman aglapdyr we çykyp gidipdir. Üç ýyldan Halypa dükandan daşary ýurtly awtoryň «Hemmesi söwda-satyk barada» atly eserini satyn alypdyr, okandan soň bolsa: «Jinnek ýaly hem üýtgemändir» diýip gülüpdir.


Terjime eden: Kakamyrat Geldiýew.

Iki tymsal

 • 27.01.2018

ÜÇ NAL BILEN BIR AT


Bir adam ýol bilen ýöräp barýarka nal tapypdyr. Ony garbap ýerden göteripdir-de:


-Bäh, ýene 3 sany nal tapsam, geljekde aljak atymyň ähli nallary jem boljak eken – diýip oýlanypdyr.


Soň bolsa, arzuw edeniňe görä, doly etmeli ahyry diýipdir-de: «Ýene-de 3 sany nal bilen at tapsam, pyýada ýöremekden dynaryn» diýip, göwnühoş bolup ýoluny dowam etdiripdir.BÄŞ SEBÄP


“Ýaltalyk peýdalymy ýa zyýanly” diýip, bir akyldardan sorapdyrlar.


Ol bolsa:


-Bäş sebäbe görä zyýanly – diýip jogap beripdir.


-Şol bäş sebäbi sanap berip bilermisiňiz?


-Elbetde, sanap bilerin. Ýaltalyk zyýanly – diýip 5 sapar gaýtalaýmaly.


 Terjime eden Guwanç Saparmyradow,


“Mawy yşyk” başlangyç hünär okuw mekdebiniň mugallymy.

Yhlasdan dörän goraghana

 • 26.01.2018

Bag ekmegiň sogaply işdigi hakynda aýdylanlary ýatlap çykmaly bolsa, olaryň ençeme jiltlik kitap boljakdygy hakynda oýlanyp gördüňizmi? Bu mesele hemişe ýörgünli bolmagynda galýar. Mundan birnäçe ýüz ýyl öňem, häzirem daşky gurşawy goramak, tebigatyň başky durkunda galmagyny üpjün etmek boýunça dünýä döwletlerinde yzygiderli alada edilýär. Şonuň netijesinde şäherlerde, etraplarda, obalarda “ýaşyl zolaklar”, ýagny baglyklar, gülzarlyklar döredilýär.


Hindistanyň Assam ştatynyň ýaşaýjysy Jadaw Paýeng hem bu sogaply işe goşandyny goşup, adyny dillere sen etdiren adam. Dogrusy, ol muny ilkibaşda ady-abraýy üçin etmändir. Onuň bu haýyrly işe ulaşmagyna tebigy hadysa sebäp bolupdyr. Güýçli çabgadan soň gelen silden soňra töwerek-daşda dişiňi synçgar ýaly ot-çöp bolmansoň, mal-garanyň sany azalmak bilen bolupdyr. Bu ýagdaýa biperwaý garap bilmedik 16 ýaşly Jadaw Paýeng goluny çyzgap işe girişipdir. Şol wagt senenamada 1979-njy ýyl dowam edýän eken.


Ýetginjek ýigit ilki bu işi özbaşdak başarmaryn öýdüp bilermenlere ýüz tutupdyr. Emma olardan tamasy çykmandyr. Degişli ugurda telim sapar çaý sowadan hünärmenler derýanyň kenarynda ot-çöp bitmejekdigini aýdypdyrlar. Onuň özüne bolsa boşuna azap siňdirmezligi maslahat beripdirler. Ýöne bu ýagdaý onuň elini işden sowatmandyr. Iň esasy bolsa, Jadawyň eken bambuklarynyň 20-si hem boý alyp, ýaşyl öwsüp başlapdyr.


Ýetginjek ýigidiň yhlasyndan dörän ilkinji daragtlar birnäçe aý mundan ozal ony raýyndan gaýtarmaga çalşan bilermenleri oýlandyrypdyr. Olar Jadaw Paýeng başlan sogaply işiniň bütin sebitiň ekologiýasy üçin bähbitlidigini döwlet ýolbaşçylaryna düşündiripdirler. Şeýlelikde, agzybirlik bilen başyna barlan bu işiň – bag ekmek çäresiniň netijesinde 6 inedördül kilometr meýdanda sözüň doly manysyndaky goraghana döräpdir.


Jadaw Paýeng tagallasy bilen dörän bu tokaýlykda dürli daragtlaryň we ösümlikleriň 1000-den gowrak görnüşi ösýär. Haýwanlaryň hem onlarça görnüşi ol ýerde mekan tutunypdyr. Ol hatda gaplaňlaryň, pilleriň we kerkleriň hem ýygy-ýygydan gabat gelýändigini hasaba alypdyrlar. Ekologiýa boýunça hünärmenler indi bu ýere gelip, onuň haýwanat we ösümlik dünýäsini öwrenmek bilen meşgullanýarlar. Bu tokaýyň döremegine sebäp bolan Jadaw Paýeng bolsa durmuşyny başga ýerde göz öňüne getirip bilmeýär eken. Şonuň üçin ýaşy 60-a ser uran bu ynsan tokaýyň içinden kepbe gurnup, şol ýerde ýaşaýar. Ol goraghana öwrülen tokaýyň ähli ýaşaýjylaryny gözegçilikde saklaýar.


Taýýarlan Hojaberdi APBAÝEW, žurnalist.

Baky juwanlygyň syry

 • 26.01.2018

Adamzat taryhynda baky juwanlygyň syryny ele almak üçin, gör, näçe gezek synanyşyk edildi. Dürli yklymlarda we dürli ýurtlarda ençeme synaglar geçirildi. Emma olaryň hiç biri netije bermedi. Ahyrsoňunda ynsanyň saglygyny gorap saklamak, uzak ýaşamak, juwanlygyň «ömrüni uzaltmak» üçin ozaly bilen fiziki hereketiň, işjeňligiň, sagdyn durmuş ýörelgesiniň has täsirli serişdedigine göz ýetirildi.


Şu ýerde tebigat tarapyndan hemişe juwan keşbini saklap ýören adamlaryň, hususanda zenanlaryň kändigini hem aýtmak gerek. Şeýle zenanlaryň biri Indoneziýanyň paýtagty Jakartada ýaşaýan işewür zenan Puspu Dewidir. Bu zenan 50 ýaşynda bolsa-da, ony 20 ýaşly gyzdan tapawutlandyrmak aňsat däl. Munuň syryny soranlarynda ol hemme zadyň sebäbiniň öz ýakynlarydygyny aýdýar. Puspu Dewiniň aýtmagyna görä, halaýan işi bilen meşgullanýandygy hem-de maşgalasynda hemmeleriň ony söýýändigi bu täsin ykbally zenanyň juwanlygyny saklamaga mümkinçilik berýän eken.


«Ýörite serişdeleri ulanýaňyzmy?» diýen sowala ol kosmetikanyňam, plastiki hirurgiýanyňam tebigy keşbiňi özgertmekde gaty bir täsirli däldigini aýdýar. Ol ilki bilen sagdyn iýmitlenmegi, soň yzygiderli sport bilen meşgullanmagy we hemişe keýpiçag ýaşamagy endige öwürmegi maslahat berýär.


Aziýa yklymynda ýaşaýan başga-da birnäçe zenanyň baky juwan keşbi bilen adamlary haýran galdyrýandygyny aýtmak gerek. Olaryň biri ýaponiýaly Masako Mizutanidir. Ondan başga-da, Koreýa Respubliaksynda ýaşaýan zenan Ýung Da Ýen, taýwanly uýalar Hsular, taýlandly «Älem melegi» Apsara Hongsakula dagylar hem bilogiki ýaşyna garanyňda, has juwan görünýändikleri bilen tapawutlanýarlar. Şeýle-de, singapurly fotograf Çuando Tana erkekleriň arasynda juwan keşbi bilen tapawutlanýar. Bu 50 ýaşly fotografa müşderileri 20-25 ýaşlaryndaky ýigitdir öýdýän ekenler.


Taýýarlan Aýjan HAÝYTBAÝEWA,


“Mawy yşyk” başlangyç hünär okuw mekdebiniň mugallymy.

Bagtymyz öz elimizde

 • 24.01.2018


Bagtymyz öz elimizde


Ynsanyň aslynyň toprakdandygy hemmä mälim hakykat. Şu gün gürrüň berjek tymsalymyzda ynsanyň ýaradylyşy bilen bagly waka beýan edilýär. Ýaradan Alla adamy ýaradyp, ondan galan topragy görkezip, saňa ýene näme gerek diýipdir.


Ynsan özüne bagt gerekdigini, bagtly bolmak isleýändigini aýdypdyr. Şol pursat Alla oňa jogap bermän, galan topragy ynsanyň eline tutdurypdyr.


Bu tymsaldan görnüşi ýaly, bagt her bir adamyň öz elindedir. Biziň bagtly bolup-bolmajakdygymyz özümize baglydyr.


Taýýarlan Hojaberdi APBAÝEW.

Söwdanyň ýoly

 • 24.01.2018


    Bir gün Halypanyň ýanyna ötegçi gelipdir. Ol stoluň başyna, Halypanyň göni garşysyna geçip oturypdyr we sesini çykarman, onuň kitap okaýşyna syn etmäge başlapdyr. Bir sagat çemesi wagtdan ol:


— Meniň Halypam, men seniň bilen duşuşmak we diňe bir sorag bermek üçin, birnäçe aý ýol ýöredim: «Söwda-satygyň özeni nämede?» — diýipdir.


— Kelle – diýip Halypa jogap beripdir.


  — Halypam, näme üçin «kelle» diýdiň? Sen nämäni göz öňüne tutduň? – diýip myhman geň galypdyr.


 — Birinjiden, maňa «parasatly» diýme – diýip Halypa aýdypdyr – parasatly, ol menzildir. Ikinjiden, düşünmek üçin şägirtleriň akyly ýeterlikdir. Sen bolsa şägirt däl. Eger-de sen aýagyň bilen däl-de, kelläň bilen pikir eden bolsaň, onda birnäçe hepdeläp ýol söküp bu ýerlere gelmezden maňa hat ýazardyň. Myhman aglapdyr we çykyp gidipdir. Üç ýyldan Halypa dükandan daşary ýurt awtoryň «Hemmesi söwda-satyk barada» atly eserini satyn alypdyr, okandan soň bolsa: «Jinnek ýaly hem üýtgemändir» diýip gülüpdir.


Terjime eden Kakamyrat Geldiýew, «Biznes reklama».

Dostlar

 • 23.01.2018

Bir adam dostunyň öýüne barypdyr. Gapyny kakypdyr. Esli garaşypdyr. Soňam dostuna gahary gelip, onuň gapysyna «Garasöýmez» diýip ýazypdyr.


Ertesi olar bazarda duşupdyrlar. Düýnki gün dostuny öýünden tapmadyk adam ilki bolup dillenipdir:


-Düýn öýüňe bardym. Seni tapmadym?


Olam:


-Öýde ýok wagtym geleniň sendigiňi badabat bildim.


-Nädip bildiň?


-Gapynyň ýüzüne adyňy ýazyp gaýdypsyň.


Terjime eden Guwanç Saparmyradow,


“Mawy yşyk” başlangyç hünär okuw mekdebiniň mugallymy.

Millioneriň haýyr-sahawaty

 • 22.01.2018


Dünýä belli ykdysady neşirler millionerleriň sanawyny yzygiderli çap edip durýarlar. Olarda dünýäniň ähli künjüne wekilçilik edýän adamlaryň atlaryna duşmak bolýar. Hytaýly Sýun Şuihuanyň ady bolsa diňe bir ykdysady neşirlerde däl, eýsem dünýäniň habar beriş serişdeleriniň ençemesinde agzalyp geçildi. Eýsem, munuň nähili sebäbi barka?


Onuň özüniň millionlaryny gurluşyk pudagynda gazanandygy üçinmikä? Dünýäde müňlerçe adam şol pudakda özüniň millionlaryny gazandy.  


Ýa polat guýýan zawodyň eýesi bolanlygy üçinmikä? Ady agzalan zawodlar hem dünýäde sanardan kän.


Öz watandaşlarynyň haýyr-sahawat maksatly taslamasyny  ilkinjileriň hatarynda dünýä “buşlan” hytaýly žurnalistler Sýun Şuihuanyň meşhurlygynyň “syryny” äşgär etdiler.


Ýaşy 60-a ser uran millioner Sýun Şuihua işewürlik dünýäsinde belli bir sepgide ýeteninden soňra özüne bi işde ýakyndan kömek eden obadaşlarynyň 18-sine ähli amatlyklary bolan kaşaň jaýlary sowgat edipdir. Ýöne ol munuň bilen çäklenmändir. Özüniň kemala gelen obasynyň hemme ilatynyň täze jaýda ýaşamagyny üpjün etmegi ýüregine düwüpdir. Şeýlelikde, ýene-de 72 maşagala üçin täze jaýlary gurup beripdir.


Taýýarlan Hojaberdi APBAÝEW.


Moýly küýze   (Belarus tymsaly)

 • 20.01.2018

                                           Moýly küýze   (Belarus tymsaly)


Ýaşy birçene ýeten bir aýalyň iki sany küýzesi bar eken. Aýal küýzeleriň ikisini-de öz egninde göterip suw daşaýan gerdenliginde ykjam ýerleşdiripdir. Küýzeleriň biri moý atyp, özüne guýlan suwy dolulygyna saklap bilmändir, belekisi abat bolup, onuň içine guýlan suw şol durşuna durupdyr. Şeýdip, suwa gidilýän uzak ýolda aýal ençe wagtlap bir küýzesi ýarty, bir küýzesi doly halda öýüne suw daşap gezipdir.


Abat küýzäniň elmydama özünden göwni hoş eken. Öz moý atanlygy sebäpli etmeli işini ýarpy ýerine ýetirmeli bolýan  beýleki küýze welin, utanjyndan ýaňa ýere giräýjek bolupdyr. Abat küýze her günki öwünjeňligi bilen, ahyry bir gün moýly  küýzäni öz hiç derde ýaramaýandygyna ynandyrýar. Moý açan küýze öýke bilen eýesine ýüzlenipdir: ”Men özümiň moý atanlygymdan, ýolboýy suw döküp gelýänligimden şeýle bir utanýan...”


Küýzäniň bu sözlerini eşiden  aýal çalaja ýylgyryp, şeýle diýipdir: ”Sen eýsem, ýoldaky öz suw sepeläp gidýän tarapyňa hiç wagt üns bermänmidiň? Ýoluň beýleki tarapy asla oňa meňzeş däldir. Sebäbi, men seniň suw döküp gidýänligiň üçin, ýoluň sen tarapyna gülleriň tohumyny ekdim. Sen bolsa, suw dökmek bilen, olary her gün suwardyň. Iki ýyl bäri biziň öýümiziň içini bezeýän güller hem, şol meniň ekip, seniň suwaran gülleriňdir”.


Terjime eden Merdan Baýadow.


Asmana bakmak

 • 17.01.2018


Ussat äpişgeden bazar meýdançasyna bakyp duran mahaly öz şägirtleriniň birine gözi düşüdir. Ol nirädir bir ýere gyssanýan eken. Ussat şägirdini öýüne çagyrypdyr.


-Sen aýtsana oglum, şu gün asmana bakdyňmy – diýip, ýüzlenipdir. Ol bolsa: “Ýok, Ussat” diýip jogap beripdir.


-Hany sen gürrüň ber, näme gördüň? –Aý...adamlary...atlary, arabalary...gördüm. Täjirler ellerini galgadyp harytlaryny satýardylar. Alyjylar alabasgy bolup söwda edýärdiler. Erkeklerem, zenanlaram ikibaka ylgaşýardylar...Ine, meniň gözümde galan pursatlar şular.


-Oglum, oglum – diýip, Ussat başyny ýaýkapdyr. –Ýene elli ýyldanam, ýüz ýyldanam şu ýagdaý gaýtalanar. Bu bazaryň ornuna başga bazar bolar. Başga bir paýtunçylar başga adamlary äkiderler. Täjirlerdir alyjylaram üýtgär. O wagt senem, menem bu jahanda bolmarys. Eger seniň birje gezek asmana bakmaga wagtyň bolmasa, ikibaka ylgap hars urup ýaşamakdan näme netije bar.


Terjime eden Hojaberdi APBAÝEW.

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.