Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

«Türkmenistana diňe türkmen çöregini iýmek üçin baranyňa-da degýär»

Biziň esasy höregimiz bolan çöregiň taryhy 8 müň ýyl mundan ozal adamzadyň ýabany bugdaý hem arpa dänelerini äpet daşlaryň arasynda ýenjip, soň oňa suw garyp, emele gelen suwuk hamyry ýene gyzgyn daşlaryň üstünde ýaýyp bişiren günlerine çenli uzaýar. Edil medeniýetler ýaly gadymy hem baý taryhy bolan bu önüm ähli döwürlerde ynsan oglunyň esasy iýmit serişdesi bolup hyzmat edipdir. Ata-babalarymyz ýöne ýere «Nany aýan nana ýeter, dony aýan dona», «Bugdaý nanyň bolmasa, bugdaý sözüň ýokmudy?» diýmändir. Sebäbi türkmençilikde çörege mukaddeslik hökmünde garalýar. Çagalykdan çöregi isrip etmezlik, çörek owuntyklaryny depgilemezlik, saçagyň üstünden ätlemezlik, çöregi ters goýmazlyk, ony iki tarapyndan bölmezlik, ýol üstünde ýatan çörek bölegini görsek, kakyşdyryp, ony guş-gumrular iýer ýaly aýak basmajak ýerde goýmaklyk... gulagymyza guýuldy.


 • 12.03.2018

GUŞ TOPLUMLARYNYŇ ÖNÜMI

Aklymyz goýazylaşanda, «Altyn ýumurtga» berýän towuklar hakdaky ertekileriň hyýaly hakykatdygyny bilsegem, ýumurtganyň bedenimiziň ýaşaýşy üçin altyna barabar gymmata eýedigine göz ýetirýäris. Daň saz berip, şapak gyzarmanka dumly-duşdan ýaňlanýan sesi uly ili örüzýän horazdyr towuklaryň eldekileşdirilip başlanmagy ynsanlaryň oturymly ýaşaýşa uýgunlaşyp ugran döwürlerine gabat gelýär. Il içinde «ýedi hazynanyň» biri hasaplanýan bu jandarlary idedip, saklamak döwletlilikden nyşan hasaplanýar. • 12.03.2018

Туркменские предприниматели ориентируют кожевенное производство на экспорт

Туркменское акционерное общество «Максат дери», специализирующееся на кожевенном производстве, подписало соглашения с итальянскими компаниями о покупке современного передового оборудования, которое позволит увеличить объём выпускаемой продукции и начать ее экспорт.


 • 06.03.2018

Halkara zenanlar gününe taýýarlyk

Aşgabadyň «Teke bazary» diýilse, aňymyzda uklan ýakymly ýyllar örboýuna galýar. O ýyllaryň ählisi ýakynlarymyz hem iň gowy görýän adamlarymyz bilen bagly. 8-nji martda, ejemiziň, uýamyzyň doglan gününde ýa ilkinji gezek duşuşyga barýarkak bu bazara sowulmadygymyz az-azdyr. Sebäbi paýtagtlylardan şäherde «Nireden gül satyn alyp boljagyny» sorasaňyz, ilki bilen «Teke bazary» salgy bererler.


 • 05.03.2018

Транспортный сектор остается одной из самых быстрорастущих туркменских отраслей

За первые два месяца 2018 года рост ВВП Туркменистана составил 6,2%. Стабильность этого показателя обеспечивается адресным инвестированием в ряд ключевых отраслей, влияющих на макроэкономическое показатели. Например, в промышленном секторе рост равен 4,8%, в отрасли транспорта и связи – 10,4% торговле – 8,4% АПК – 3,4%. Эти цифры были озвучены на правительственном заседании в пятницу, 2 марта.


 • 03.03.2018

TOÝLARYŇ MEKANY «JEÝHUN»

Toý-dabaralaryň ýygy-ýygydan bellenilýän ýerleriniň biri-de Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Aşgabat şäheriniň Jemgyýetçilik iýmiti» döwlet kärhanasynyň paýtagtymyzdaky «Jeýhun» restoranydyr. Biz toý mekanynda dabaralaryň gurnalyşy, amatlylygy we hyzmatlary dogrusynda gyzyklanyp, myhmançylykda bolduk.


 • 02.03.2018

«Al-ýaşyl bürenip çykar perisi»...

Hawa, giň sähralaryň reňbe-reň lälezarlygyny ýatladýan panbarhat matalarynyň bedene ýakymy-da, töwerege paýlaýan ýalkymy-da üp-üýtgeşik. Arassa ýüpekden dokalýan bu ýokary hilli matalara bolan isleg artmasa kemelenok.


 • 02.03.2018

Türkmen topragynyň gymmatly baýlygy

Tekstil önümleriniň arasynda adam bedenine iň peýdalysy pagta hasaplanýar. Dünýäde senagatyň ösmegi bilen süýüm görnüşleriniň köpelmegi pagta bolan islegi has hem artdyrdy. Pagtadan taýýarlanan egin-eşikleriň adam saglygyna peýdalydygy ozaldan bäri mälimdir.


 • 02.03.2018

Kiçi we orta telekeçilik

Hormatly Prezidentimiziň badalga bermegi bilen ýurdumyzda telekeçiligiň ösmegi, bazar gatnaşyklaryna giň ýol açylmagy hususyýetçileriň sanynyň artyp, olaryň arasyndaky bäsleşigi güýçlendirýär. Ýurdumyzda hususy işewürligi ösdürmek we telekeçilik işi bilen meşgullanýan adamlary goldamak üçin oňaýly şertler döredildi.


 • 01.03.2018

Öz käriniň ussatlary

Ýur­du­myz­da ýaş nes­le bi­lim hem hü­när öw­red­ýän or­ta hü­när­ment mek­dep­le­ri­niň bir­nä­çe­si he­re­ket ed­ýär.


 • 25.02.2018

Türkmen doňdurmasy daşary bazarda

          «Täze aý» hususy kärhanasy hytaý bazarynda ýokary islegden peýdalanýan doňdurmanyň synag üçin ilkinji 6 tonnasyny,  ikinji tapgyrda 26 tonnasyny ugratdy. Smorodina, banan, malina, ýertudana, gök çaý tagamly we wanil, şokolad tagamly plombirler bu eksport harydynyň görnüşlerini düzýär. Bu sowuk süýjülikleriň tagamy uzak wagtlap agzyndan gitmedik hytaýly işewürler «Täze aý»-yň önüminiň köpçülige hödürleýiş  çäresini we «Täze aý» atly internet saýtyny hem ýola goýdular.


 • 23.02.2018

«Rowaç» bolsun!

Ahal welaýatynyň «Bereketli zaman» obasynda ýerleşýän telekeçi Allamyrat Durdymyradowyň alkogolsyz içgileri öndürýän hususy kärhanasy 2017-nji ýylda işe girizildi. Adyndan belli bolşy ýaly, kärhana dünýä bazarynda örän uly gyzyklanma döredýän sowuk çaýlaryň önümçiligini alyp barýar. Üç sehden ybarat kärhanada 40-dan gowrak hünärmen zähmet çekip, häzirki wagtda bu ýerde gök, limonly, tokaý miweleri, şetdaly we täzelikde önümçiligi ýola goýlan zirk tagamly çaýlaryň 10-a golaý görnüşi öndürilýär.


 • 30.01.2018

Beden süýt bilen berkär

Irki döwürlerden bäri süýt önümlerine ýokumly iýmit hökmünde uly ähmiýet berilýär. Süýt önümlerini öndürmek dünýä derejesinde kämilleşýän önümçiligiň biri bolup, bu ugurda öňdebaryjylar Ýewropa ýurtlarydyr. Süýt maksatly idedilýän sygyrlaryň ýyllyk süýt öndürijiligi ortaça 1800-9000 litr aralygynda bolýar.


 • 26.01.2018

Ýumurtga önümçiligi ösüşde

Ýer ýüzünde ýaşaýan 600 müň töweregi jandaryň ortaça 10 müňüsi guşlar hasaplanýar. Guşlaryň içinde sany boýunça iň köpi towuklardyr. Döwrüň kämilleşmegi bilen, ululygy, agramy we ýumurtgalaýşy  boýunça seçilip alnan towuklary idetmek iri guş toplumlarynda alnyp barylýar.


 • 25.01.2018

Ýerli halwanyň tagamy

Gadymdan bäri söýlüp iýilýän nygmatlaryň biri-de halwadyr. Gündogar ýurtlarynda has meşhur bolan halwanyň taryhy-da irki döwürlere daýanýar. Halwa «süýji», «gözel» diýen manyny berýän arap sözünden döräpdir. Bu süýjüligiň günde 100 gramyny iýmek bedeniň zerurlyk duýýan energiýasynyň agramly bölegini üpjün edýär. Häzirki wagtda ak, gyzyl, künjülidir pisseli halwalaryň onlarça görnüşi ýörgünlidir.


 • 24.01.2018

«Sowgatdan» sowgat al!

Biz öz ýakynlarymyzy, dostlarymyzy doglan günleri, baýramçylyklary bilen gutlamak üçin sowgat saýlamak barada pikir edýän bolsak gerek. Şeýle ýagdaýda dükanlara aýlanyp, gerekli sowgat saýlamaly diýen netijä gelýäris.


 • 23.01.2018

Akja dişler iýmäge ak kökeler ýaraşar

Kökeler ençeme ýurtda öndürilýän iýmitlik gymmaty örän ýokary bolan azyk önümidir. Olar şekili, tagamy, öndüriliş aýratynlyklary boýunça bir-birinden tapawutlanýar. Ýumşajyk kökeler hemmeleriň uly isleg bilen iýýän nygmatlarydyr. Saçaklarymyzyň esasy nygmatlarynyň birine öwrülen bu süýjüliklere isleg barha artýar. Ýurdumyzda ösen döwrüň talaplaryna kybap kökeleriň şokoladly, bally, maňyzly, süýtli, ir-iýmişli ýüzlerçe görnüşi öndürilýär.


 • 16.01.2018

Ýüpek ýaly ýakymly

Bedeni sowukdan goramak üçin, ilkinji nobatda, aýaklaryňa ýyly geýinmek hökman bolup durýar. Şoňa görä-de adam ýaşaýşynda joraplaryň uly gymmaty bardyr. Gyş möwsüminiň dowam edýän günlerinde ýüňden, pagtadan we beýleki ýüplüklerden dokalýan joraplara isleg ýokarydyr.


 • 15.01.2018

Bally desertleriň önümçiligi

 Tebigatdaky baýlyklaryň adam saglygyna uly peýdalary bolup, asyrlar boýy kämilleşen ynsan aň-bilimi olardan dogry peýdalanmagyň hötdesinden gelip bilipdir. Şolaryň biri-de bal arylarydyr. Owadan güllere, ösümliklere gonup, iýmitlenip, bal öndürýän işjeň arylar töweregine şypa eçilýän tebigatyň zähmetkeş jandarlarynyň biridir. Balyň ençeme görnüşi bolup, adatça, ýandak gülüniň baly, bägül baly, çopantelpek baly we beýleki ençeme gülleriň ballary giňden ýaýrandyr.


 • 15.01.2018

Tekjelerde täze önümler.

Marinadlar, miwe şerbetleri we beýleki gaplanan däneli ekinleriň ýapmasy gyş paslynyň iň bir söýlüp iýilýän iýmitleri hökmünde tanalýar. Şeýle önümleri öndürýän kärhanalaryň hatarynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Abadan önümçilik kärhanasyny mysal görkezmek bolar.


 • 08.01.2018

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.