Email: Info@mintradefer.gov.tm
 

Balkan welaýaty boýunça

Balkan welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşigi.

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, market, bazar, restoran, önümçilik, maldarçylyk, guşçulyk.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Hojalyk hasaplaşygyndaky özbaşdak edara-kärhanalarynyň 15 sanysy bolup, olaryň 10-sy söwda, 2-si önümçilik, 3-si bazardyr. Welaýat birleşiginiň özbaşdak kärhanalarynyň garamagynda 155 sany söwda dükany, 28 sany jemgyýetçilik iýmiti nokatlary, 38 sany mekdep bufetleri, 2 önümçilik kärhanalary, 10 sany ululy-kiçili bazarlar halkyň ýokary isleglerini kanagatlandyrýar.

Salgysy: Balkanabat ş., 112-nji kwartal, 3-nji jaý.

Tel: +993 222 6-96-92. Faks: +933 222 6-79-41.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

«Balkan» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy

Alyp barýan işleriniň ugry: Lomaý we bölek söwda, market.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri:

Söwda firmasynyň hasabynda jemi 86 sany azyk, senagat, gurluşyk dükanlary ilata ýokary derejede hyzmat edýär. Söwda firmasynyň Balkanabat şäherinde 61, Türkmenbaşy şäherinde 14, Gumdag şäherinde 5, Hazar şäherinde 7 dükany müşderilere hyzmat edýär.

Salgysy: Balkanabat ş., 125-nji ýaşaýyş jaý toplumy, 3-nji jaý.  

Tel: +993 222 6-36-53. Faks: +993 222 6-36-79.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

«Awaza» söwda merkezi

Alyp barýan işleriniň ugry: Söwda, market, restoran.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: Söwda merkeziniň 3 gatdan ybarat desgasynyň birinji gatynda uly supermarket ýerleşýär. Mundan başga-da merkezde «Sport eşikleri», «Parfyumeriýa», «Haly», «Dokma harytlary» dükanlary we «Altyn Asyr» ÝGPJ-niň hyzmat ediş nokady hereket edýär. Şeýle-de bilýard we tennis zaly, çagalar üçin oýun meýdançasy, internet kafe, bar we «Doňdurma» kafesi ýaly jemgyýetçilik iýmiti nokatlary, 160 orunlyk «Awaza» restorany bolup, isleg bildirýänler bu ýerde baýramçylyk dabaralaryny hem geçirip bilýär.

Salgysy: Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş., Awaza etraby, Arkadag şaýoly.

Tel: +993 243 5-78-33. Faks: +993 243 5-78-39.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

«Bereket» oteli

Alyp barýan işleriniň ugry: Myhmanhana.

Alyp barýan işleriniň görnüşleri: «Bereket» oteliniň umumy meýdany 121287 m2 bolup, daşky we içki howuzlary, akwaparkly howuz, fitnes zaly, sauna, bar we restoran hyzmatlaryny hödürlenýär. Myhmanhana 138 otagdan ybarat bolup, olardan 1 orunlyk otaglaryň 38 sanysy, 2 orunlyk otaglaryň 76 sanysy, lýuks otaglaryň 20 sanysy, ýokary derejeli myhmanlar üçin niýetlenen otaglaryň 4 sanysy hyzmat edýär.

Salgysy: Türkmenbaşy ş., Awaza etraby, Arkadag şaýoly.  Tel: +933 243 5-76-25. Faks: +933 243 5-76-26.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Kärhanalarymyz

Reklama

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Gülüstan» döwlet söwda merkezi

Köp görnüşli gök we bakja önümlerini, et we et önümlerini, süýt we süýt önümlerini, şeýle-de ýokary hilli azyk harytlarynyň ähli beýleki görnüşlerini elýeterli nyrhlardan alyjylara hödürleýär!

Tel: 92-07-28, 92-11-75

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«Jeýhun» restorany dürli toý-dabaralary, sadakalary geçirmek isleýän müşderilere amatly bahalardan hyzmatlaryny hödürleýär.

Salgysy: Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýolunyň 22-nji jaýy.

Tel: 94 21 73 / 55 19 19

KOMPÝUTERLER WE SERWER ENJAMLARY; PROGRAMMIRLEME; 1C WE ELEKTRON RESMINAMA DOLANYŞYGYNYŇ GURNALYŞY; WIDEOGÖZEGÇILIK ULGAMLARY WE ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ANYKLAÝYŞ ENJAMLARY.

740000 Aşgabat şaheri, Magtymguly şaýoly, 111/a Tel.: 93 44 26

«Türkmenetsüýtsöwda» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýokary hilli et-ýapma we şöhlat önümlerini amatly bahalardan satýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Şamämmet Suhangulyýew (1930) köçesiniň 1-nji jaýy

Tel: 76-02-22; 76-04-73. Faks: 76-19-05.