• EXPO 2020 | DUBAI, UAE

Яндекс.Погода

SÖWDA KANUN TERTIBI

SÖWDA KANUN TERTIBI

  • "BIZNES REKLAMA" 25.06.2019

abuna new

otel reklama

ruhabat

ruhabat

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar 

GIŇIŞLEÝIŇ
2773 0 Add

«AWAZA» GEL!

Dynç alyş hakynda gürrüň gozgalsa, ilki bilen göz öňüňde «Awaza» janlanýar. Deňiz kenarynyň jana şypaly howasy, dynç

GIŇIŞLEÝIŇ
1 0 Add

MAÝA GOÝUM IŞJEŇLIGINIŇ ÄHMIÝETI

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmekde möhüm işler alnyp barylýar. Maýa

GIŇIŞLEÝIŇ
1 0 Add

Türkmenistanda galla oragyna girişildi

Ýurdumyzda 5-nji iýunda galla oragyna badalga berildi. Ministrler Kabinetiniň 24-nji maýda geçirilen mejlisinde hormatly

GIŇIŞLEÝIŇ
20 0 Add

Türkmen welosipedçileri dünýä rekordyny täzelediler

Şu gün Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda Birleşen

GIŇIŞLEÝIŇ
19 0 Add

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli halkara maslahat

Şu gün paýtagtymyzdaky «Arçabil» myhmanhanasynda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe bagyşlanan

GIŇIŞLEÝIŇ
22 0 Add

Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 31-nji maýynda Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi.

GIŇIŞLEÝIŇ
39 0 Add

Hazar ykdysady forumy geçiriler

Ýakyn wagtda Hazar gününiň çäklerinde, Gahryman Arkadagymyzyň asylly başlangyçlary bilen «Awaza» milli ...

giňişleýiň
1 0 Add

Dubaýda «Türkmen halylary» dükany açyldy

Golaýda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmes...

giňişleýiň
2 0 Add

«Ak şäherim Aşgabat» atly XVIII köpugurly halkara sergisi geçirildi

25-26-njy maýda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Aşgabat şäher ...

giňişleýiň
28 0 Add

Türkmenistanyň BMG-niň düzümlerine saýlanmagynyň çäginde Türkmenistan üçin iş meýilnamasyny taýýarlamak boýunça edaraara iş toparynyň mejlisi

17-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň BMG-niň düzümleriniň ...

giňişleýiň
31 0 Add

Türkmenistan geljekki ýyllar üçin BMG-niň esasy düzümleriniň agzalygyna saýlanyldy

Şu gün paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Birleşen ...

giňişleýiň
54 0 Add

GDA döwletleriniň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň forumy Türkmenistanyň medeniara gatnaşyklarynda rolunyň ösýändigini görkezdi

16-njy maýda paýtagtymyzda, Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriniň Arkalaşygynda ýolbaşçylyk ...

giňişleýiň
48 0 Add

Türkmen eksportyny artdyrmagyň ugrunda

11-nji maýda Söwda toplumynyň binasynda «Ykdysady rowaçlyk: Eksporty artdyrmagyň täze ...

giňişleýiň
75 0 Add

Поделиться в соцсетях

Получать Рассылку