• EXPO 2020 | DUBAI, UAE

Яндекс.Погода

SÖWDA KANUN TERTIBI

SÖWDA KANUN TERTIBI

  • 10.09.2019 "BIZNES REKLAMA"

abuna new

otel reklama

ruhabat

ruhabat

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar 

GIŇIŞLEÝIŇ
3677 0 Add

Önümçilik we ekologiýa hakynda söhbet

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ajaýyp zamanasy ynsanlaryň hakydasyna ýakymly duýgulary bagyş eýleýär

GIŇIŞLEÝIŇ
2 0 Add

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy»

3-nji sentýabrda Türkmenistanyň Söwda toplumynyň binasynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady

GIŇIŞLEÝIŇ
2 0 Add

1-nji synpyň okuwçylary üçin öwrediji kompýuterleri öndürdiler

Ýurdumyzyň orta okuw mekdeplerine 2019-2020-nji okuw ýylynda 1-nji synpa barýan körpejeler öwrediji kompýuterler

GIŇIŞLEÝIŇ
26 0 Add

Täze okuw ýyly düşümli bolsun!

1-nji sentýabr — güýzüň ilkinji bu güni ýurdumyzda Bilimler we talyp ýaşlar güni uly joşgun bilen bellenilip geçilýär. Ine,

GIŇIŞLEÝIŇ
19 0 Add

Türkmenistanyň Prezidentiniň Singapur Respublikasyna döwlet sapary

Düýn Singapur Respublikasyna döwlet sapary bilen gelen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Singapuryň

GIŇIŞLEÝIŇ
63 0 Add

Milli ykdysadyýetimizde amala aşyrylýan özgertmeler

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwlet maksatnamalarynyň, meýilnamalaryň jemi 70-e golaýy

GIŇIŞLEÝIŇ
16 0 Add

«2019-njy ýylyň iň oňat kärhanasy» atly bäsleşik yglan edildi

Ýakynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň we Türkmenistanyň Söwda we ...

giňişleýiň
12 0 Add

Mekdep bazarlary siziň hyzmatyňyzda!

Eýýäm tomusky dynç alyş möwsümi tamamlanyp barýar. «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda ...

giňişleýiň
84 0 Add

Awazada geçjek sergä taýýarlanýarlar

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy 12-nji awgustda Awazada geçiriljek «Hazar innowasiýa tehnologiýalary...

giňişleýiň
48 0 Add

Türkmenistanda şypahana hyzmatlary dünýä derejesine çykýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hemişelik üns merkezinde saklanylýan halkymyzyň we ...

giňişleýiň
49 0 Add

Aşgabatda Aral boýunça sebitleýin iş toparlarynyň duşuşygy geçirildi

Şu gün paýtagtymyzyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda Türkmenistanyň Araly halas etmegiň halkara gaznasynda ...

giňişleýiň
37 0 Add

Birinji Hazar ykdysady Forumy

Hazar deňziniň huhuk derejesini resmileşdirmek işi 1996-njy ýylyň noýabrynyň başynda Aşgabatda Hazarýaka ...

giňişleýiň
224 0 Add

Ählumumy energetika howpsuzlygyny üpjün etmekde Türkmenistanyň kuwwaty artýar

Nebitgaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biridir. Hormatly Prezidentimiz ...

giňişleýiň
47 0 Add

Поделиться в соцсетях

Получать Рассылку

Our website is protected by DMC Firewall!